JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
6.9.2023 13.50

"Täytämme kansainväliset laatukriteerit" – Kosola sai vastuul­li­suus­ser­ti­fi­kaatin

Kosolassa vietettiin monenlaisia juhlahetkiä menneenä kesänä. Lapuan päivänä talossa otettiin käyttöön talonpoikaismaalari Raul Pohjosen (oik.) maalaamat Suomen sodan muisto-ovet. Talon isäntä Jari Vesanen oli tyytyväinen työn komeaan tulokseen. Nyt talo on huomioitu valtakunnallisesti kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioinnin edelläkävijänä.

Kosolassa vietettiin monenlaisia juhlahetkiä menneenä kesänä. Lapuan päivänä talossa otettiin käyttöön talonpoikaismaalari Raul Pohjosen (oik.) maalaamat Suomen sodan muisto-ovet. Talon isäntä Jari Vesanen oli tyytyväinen työn komeaan tulokseen. Nyt talo on huomioitu valtakunnallisesti kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioinnin edelläkävijänä.

Mo­nin ker­roin pal­ki­tul­le Ko­so­lan Ta­lol­le on myön­net­ty Sus­tai­nab­le Tra­vel Fin­land -merk­ki, joka an­ne­taan pit­kä­jän­tei­ses­tä työs­tä kes­tä­vän mat­kai­lun eteen. Ko­so­lan pro­jek­ti­pääl­lik­kö Tai­na Hau­ta­mä­ki tie­dot­taa, et­tä STF-mer­kin myön­tää Vi­sit Fin­land. Mer­kin voi saa­da yri­tys, joka huo­mi­oi toi­min­nas­saan niin eko­lo­gi­sen, so­si­aa­li­sen, kult­tuu­ri­sen kuin ta­lou­del­li­sen­kin kes­tä­vyy­den. Ko­so­lal­le myön­net­ty STF-merk­ki on maa­kun­nas­sa vas­ta nel­jäs – muut ovat Här­män Lii­ken­ne, Äh­tä­ri Zoo ja Ho­tel­li Me­si­käm­men.

Tai­na Hau­ta­mä­ki ker­too tie­dot­tees­sa, et­tä vas­tuul­li­suus on otet­tu ta­lon res­tau­roin­nis­sa huo­mi­oon ai­van al­ku­met­reil­tä läh­tien. Ko­so­las­sa kier­rä­te­tään van­ho­ja ra­ken­nu­so­sia, ja uu­det ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lit ovat kes­tä­viä ja pe­rin­tei­siä. Puut­tu­nei­ta sei­niä on ra­ken­net­tu uu­del­leen ko­ti­mai­ses­ta hir­res­tä, lat­ti­at ovat maa­kun­nas­sa sa­hat­tua kuu­si­lank­kua ja eris­te­ma­te­ri­aa­lit luon­non­mu­kais­ta puu­kui­tua.

Pin­ta­kä­sit­te­lyis­sä on käy­tet­ty muun mu­as­sa pe­rin­ne­maa­le­ja ja pa­pe­ri­ta­pet­te­ja. Esi­mer­kik­si ve­si­ka­lus­teet on han­kit­tu uu­si­na, jol­loin on voi­tu va­li­ta eko­lo­gi­sim­mat vaih­to­eh­dot.

Ko­so­las­ta voi ot­taa mal­lia kes­tä­vään ra­ken­ta­mi­seen sekä van­haa kor­jat­ta­es­sa et­tä uu­dis­koh­tei­ta suun­ni­tel­ta­es­sa.

– Meil­tä voi ti­la­ta vaik­ka ko­ko­nai­sen ha­vain­to­e­si­tyk­sen sii­tä, mil­lä ta­val­la pe­rin­tei­nen ra­ken­ta­mi­sen tapa päi­hit­tää mo­ni­ker­ro­se­le­men­tit men­nen tul­len, Hau­ta­mä­ki vink­kaa.

Vi­sit Fin­lan­din vas­tuul­li­sen mat­kai­lun asi­an­tun­ti­ja Lii­sa Kok­ka­ri­nen pi­tää Ko­so­lan ta­loa mo­nin ta­voin ihas­tut­ta­van ai­nut­laa­tui­se­na ja kes­tä­vän mat­kai­lun sa­ral­la yh­te­nä edel­lä­kä­vi­jöis­tä koko Poh­jan­maan alu­eel­la.

– Kes­tä­vä mat­kai­lu tu­kee myös kes­kei­siä val­ta­kun­nal­li­sia ta­voit­tei­ta mm. alu­e­ta­lou­del­li­ses­sa ke­hi­tyk­ses­sä ja il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa, Kok­ka­ri­nen sa­noo.

Mat­kai­lun nä­kö­kul­mas­ta Ko­so­laa ke­hi­te­tään tee­mal­li­ses­ti ete­lä­poh­ja­lais­ta his­to­ri­aa, alu­een eri­tyi­siä kult­tuu­ri­piir­tei­tä ja oma­lei­mais­ta ra­ken­nus­pe­rin­töä esit­te­le­vä­nä tu­ris­ti­koh­tee­na.

– Luom­me ta­ri­nal­li­sia pal­ve­lui­ta alu­een oman kult­tuu­ri­pe­rin­nön poh­jal­ta asi­an­tun­te­val­la ja kun­ni­oit­ta­val­la ta­val­la. Ta­los­sa on his­to­ri­an ai­ka­na toi­mi­nut niin la­pu­an­liik­keen kuin kört­ti­läis­ten­kin val­ta­kun­nal­li­nen pää­ma­ja, ja nyt sii­nä ra­ken­tuu ete­lä­poh­ja­lai­suu­den pää­ma­ja, Hau­ta­mä­ki ku­vai­lee.

Sitä mu­kaa kun ti­lo­ja val­mis­tuu li­sää, li­sään­ty­vät myös oma­pe­räi­set pal­ve­lut.

– Vas­tuul­li­suu­den mer­ki­tys mat­kai­lu­e­lin­kei­nos­sa ko­ros­tuu koko ajan enem­män. Se on osa ar­vo­jam­me, ja ha­lu­am­me vas­ta­ta asi­ak­kai­dem­me odo­tuk­siin si­ten, et­tä se nä­kyy kai­kes­sa mitä teem­me.

Ko­so­lan talo sai hei­nä­kuus­sa myös Suo­men Luo­mu­mat­kai­lu­yh­dis­tys ECE­AT Suo­mi ry:n ser­ti­fi­kaa­tin eko­lo­gi­ses­ta ja kult­tuu­ri­ses­ta kes­tä­vyy­des­tä. Sen saa­mi­nen edel­lyt­tää kan­sain­vä­lis­ten laa­tuk­ri­tee­rei­den täyt­tä­mis­tä.

– Mo­lem­mat ovat meil­le ai­dos­ti tär­kei­tä saa­vu­tuk­sia. Mo­ni­vai­hei­ses­sa pro­ses­sis­sa nii­den saa­mi­sek­si pi­ti­kin pais­kia mel­ko mää­rä töi­tä, Hau­ta­mä­ki myön­tää.

– Täy­täm­me nyt kan­sain­vä­li­set laa­tuk­ri­tee­rit ja olem­me edel­lä­kä­vi­jöi­den jou­kos­sa vas­tuul­lis­ta mat­kai­lua ke­hit­tä­mäs­sä.