JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
26.1.2024 11.00

Vietä tunti talvilintuja seuraten

Punatulkut ovat värikästä silmäniloa. Viikonloppuna tarkkaillaan kotipihan lintuja. Tunnin aikana tehdyt lajihavainnot ja -määrät voi ilmoittaa BirdLifelle, joka kerää näin arvokasta lintutietoa koko maasta.

Punatulkut ovat värikästä silmäniloa. Viikonloppuna tarkkaillaan kotipihan lintuja. Tunnin aikana tehdyt lajihavainnot ja -määrät voi ilmoittaa BirdLifelle, joka kerää näin arvokasta lintutietoa koko maasta.

Minna Vainionpää

Bird­Li­fe Suo­mi kut­suu kaik­ki osal­lis­tu­maan jo­ka­tal­vi­seen Pi­ha­bon­gaus-ta­pah­tu­maan tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na 27.–28.1. Suo­men suu­rim­mas­sa luon­to­ta­pah­tu­mas­sa tark­kail­laan tun­nin ajan lin­tu­ja esi­mer­kik­si omal­la pi­hal­la.

Jo 19. ker­taa jär­jes­tet­tä­vä Pi­ha­bon­gaus on kan­sa­lais­tie­det­tä par­haim­mil­laan. Se tuot­taa ar­vo­kas­ta lin­tu­tie­toa koko Suo­mes­ta ja ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­mi­nen on help­poa ja mu­ka­vaa.

– Pi­ha­bon­gaus on an­ta­nut val­ta­van mää­rän tie­toa Suo­men tal­vi­lin­nus­tos­ta ja sen muu­tok­sis­ta. Ai­neis­to osoit­taa muun mu­as­sa vi­her­pei­pon ja hö­mö­ti­ai­sen no­pe­an vä­hen­ty­mi­sen sekä har­maa­pää­ti­kan ja mus­ta­ras­taan run­sas­tu­mi­sen kah­den vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na. Bird­Li­fen suo­je­lu­a­si­an­tun­ti­ja Tero Toi­va­nen ker­too.

Pi­ha­bon­gauk­sen avul­la saa­daan lä­pi­leik­kaus tal­ven lin­tu­ti­lan­tees­ta ja sitä voi­daan ver­ra­ta ai­kai­sim­piin vuo­siin. Täl­lä ker­taa on eri­tyi­sen mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, mi­ten lin­nut ovat sel­vin­neet an­ka­ras­ta al­ku­tal­ves­ta. Vii­me­ai­kais­ten ha­vain­to­jen pe­rus­teel­la esi­mer­kik­si ur­pi­ai­sia odo­te­taan nä­ky­vän ruo­kin­ta­pai­koil­la ta­val­lis­ta enem­män.

Kuka ta­han­sa voi osal­lis­tua

Kuka ta­han­sa voi osal­lis­tua Pi­ha­bon­gauk­seen, ei­kä ky­sees­sä ole kil­pai­lu. Sil­lä ei ole mer­ki­tys­tä, kuin­ka pal­jon lin­tu­ja ha­vait­see, vaan jo­kai­nen ha­vain­to on ar­vo­kas. Ta­pah­tu­man tar­koi­tuk­se­na on myös kan­nus­taa ih­mi­siä tark­kai­le­maan ko­ti­pi­han lin­tu­ja ja lä­hi­luon­toa. Kou­lu­luo­kat ovat voi­neet osal­lis­tua Pi­ha­bon­gauk­seen jo maa­nan­tais­ta al­ka­en.

Vii­me tal­ve­na Pi­ha­bon­gauk­seen osal­lis­tui yli 24 000 ih­mis­tä yli 16 000 pai­kal­la, ja ha­vain­to­ja il­moi­tet­tiin yh­teen­sä noin 600 000 lin­tu­yk­si­lös­tä.

Pi­ha­bon­gauk­sen tu­lok­sia voi seu­ra­ta vii­kon­lop­pu­na ta­pah­tu­man verk­ko­si­vuil­la www.pi­ha­bon­gaus.fi

Pi­ha­bon­gauk­seen ei tar­vit­se erik­seen il­moit­tau­tua. Tark­kai­le tun­nin ajan lin­tu­ja omal­la pi­hal­la tai muul­la pai­kal­la joko lau­an­tai­na 27.1. tai sun­nun­tai­na 28.1. Tun­nis­ta ha­vait­se­ma­si lin­tu­la­jit. Las­ke mon­ta­ko yk­si­löä ku­ta­kin la­jia on enim­mil­lään nä­ky­vis­sä sa­maan ai­kaan. Il­moi­ta tun­nis­ta­ma­si la­jit ja las­ke­ma­si mak­si­mi­mää­rät Bird­Li­fel­le vii­meis­tään per­jan­tai­na 2.2.

Ha­vain­not voi il­moit­taa myös pos­ti­kor­til­la osoit­teel­la Bird­Li­fe Suo­mi, An­nan­ka­tu 29 A 16, 00100 Hel­sin­ki. Pos­ti­kor­tis­sa on ol­ta­va lin­tu­ha­vain­to­jen li­säk­si ha­vain­noit­si­jan ja ha­vain­to­pai­kan osoit­teet, ha­vain­noin­ti­a­jan­koh­ta ja ha­vain­noit­si­joi­den mää­rä. Osal­lis­tu­nei­den kes­ken ar­vo­taan pal­kin­to­ja.

Jos ko­ti­pi­han lin­nut ei­vät ole vie­lä tut­tu­ja, löy­dät ta­val­li­sim­mat tal­vi­lin­tum­me esit­te­le­vän vi­de­on sekä ku­via ja ly­hy­et la­jie­sit­te­lyt osoit­tees­ta www.pi­ha­bon­gaus.fi

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?