JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Kulttuuri
14.6.2023 12.00

Taidetta omalle seinälle vuokraamalla

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Moni haa­vei­lee tai­tees­ta ko­tiin, mut­ta ei ole var­ma mil­lais­ta ja mis­tä, saa­ti et­tä oli­si juu­ri sil­lä het­kel­lä bud­jet­tia isoon tai­de­han­kin­taan.

Tä­hän tar­pee­seen vas­taa Tai­de­lai­naa­mo Ava­ra. Se on toi­mi­nut nyt pari vuot­ta sekä di­gi­taa­li­se­na La­pu­an Tai­tei­li­ja­seu­ran net­ti­si­vu­jen al­la et­tä lai­naa­mo­pis­teis­sä. Tai­de­lai­naa­mos­ta voi vuok­ra­ta ko­tiin­sa te­ok­sen kuu­kau­si­mak­sul­la.

– Fyy­si­set tai­de­lai­naa­mot ovat La­pu­al­la ja Ala­jär­vel­lä, ker­too Hen­na Man­te­re La­pu­an Tai­tei­li­ja­seu­ras­ta.

– Tämä on ol­lut pit­kä pro­jek­ti, mut­ta Van­han Pau­kun kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa La­pu­an Kan­ku­rien myy­mä­län yh­tey­des­sä on nyt Ava­ran tau­lu­ja. Ala­jär­vel­lä paik­ka on Ne­li­mark­ka-mu­se­on kult­tuu­ri­ta­lo Vil­la Väi­nö­läs­sä.

Tai­de­lai­naa­mo­hank­kee­seen saa­tiin EU-ra­haa, ja han­ke päät­tyi vii­me syk­sy­nä. Tai­tei­li­joi­ta kut­sut­tiin tuo­maan töi­tään lai­naa­moon, ja hei­tä saa­tiin­kin lo­pul­ta hy­vin mu­kaan.

– Täl­lä het­kel­lä Ava­ras­sa on lai­nat­ta­vis­sa pit­käl­ti yli kak­si­sa­taa te­os­ta yli nel­jäl­tä­kym­me­nel­tä tai­tei­li­jal­ta, Man­te­re mai­nit­see.

Li­sää tai­tei­li­joi­ta ja hei­dän töi­tään han­ki­taan mu­kaan jat­ku­vas­ti, jo­ten ko­ko­el­ma laa­je­nee.

Mu­ka­na on la­pu­a­lai­sil­le tut­tu­ja ni­miä mut­ta myös uu­sia te­ki­jöi­tä: Lau­ra An­na­la, Min­na Ra­ja­la, Mer­vi Yli­nen, Miia Yli­rin­ne, Tee­mu Mäki, Bir­git Vai­ni­on­pää, Mau­no Vä­hä­mä­ki, Eli­na Förs­ti, Jo­han­na Sip­po­la, Hen­na Man­te­re, Han­na Pel­to­tu­pa. saat­ta­vat ol­la tai­teen ys­tä­vil­le en­tuu­des­taan tut­tu­ja.

– Tek­nii­kois­ta eni­ten on maa­lauk­sia, li­säk­si on gra­fiik­kaa, veis­tok­sia, va­lo­ku­via, se­ka­tek­nii­kal­la teh­ty­jä te­ok­sia, Man­te­re sa­noo.

Toki te­ok­sen voi myös os­taa suo­raan tai lu­nas­taa vuok­ra-ajan lo­put­tua it­sel­leen.

– Ja uu­te­na meil­lä on mah­dol­li­suus an­taa lah­jak­si lah­ja­kort­ti Ava­raan vaik­ka ke­sän hää­pa­ril­le tai pyö­rei­tä täyt­tä­vil­le, Man­te­re vink­kaa.

– Kan­nat­taa käy­dä Van­has­sa Pau­kus­sa tu­tus­tu­mas­sa nyt esil­lä ole­viin te­ok­siin! Näyt­te­ly vaih­tuu nel­jä ker­taa vuo­des­sa. Ja net­ti­si­vuil­tam­me nä­kee kaik­ki meil­lä esil­lä ole­vat te­ok­set.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?