JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
16.7.2020 6.00

Aivan mieletön

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Meil­lä La­pu­al­la on paik­ka, jon­ka mil­jöö­seen as­tu­es­saan mat­kai­li­jat lä­hes poik­keuk­set­ta huo­kaa­vat; ai­van mie­le­tön! Se paik­ka on Kult­tuu­ri­kes­kus Van­ha Pauk­ku.

Ja on­han se mie­le­tön, puit­teil­taan, tun­nel­mal­taan ja si­jain­nil­taan. Mut­ta olem­me­ko me paik­ka­kun­ta­lai­set hok­san­neet, et­tä alue kuih­tuu ke­säk­si, vaik­ka ke­säl­lä kuu­lui­si ku­kois­taa.

Syk­syl­lä ja tal­vel­la alue elää kan­sa­lai­so­pis­ton, mu­siik­ki­o­pis­ton, kir­jas­ton ja mo­nien mui­den toi­min­to­jen an­si­os­ta. Park­ki­paik­ka on sil­loin har­voin tyh­jä.

Nyt ke­säil­toi­na ja vii­kon­lop­pui­na, kun ih­mi­sil­lä on ai­kaa ret­keil­lä, paik­ka on au­tio ja tyh­jä. Jo­kai­nen ovi lu­kos­sa. On­nek­si jo­ki­ris­tei­lyt ja kun­to­sa­lin ul­ko­lii­kun­ta­ryh­mät tuo­vat pie­nen pi­ris­tys­ruis­keen alu­eel­le. Päi­vi­sin­kin au­ki toki ovat mm. kir­jas­to, tai­de­mu­seo ja näyt­te­ly­ti­lat.

Lah­des­ta La­pu­al­le poi­ken­nut pa­ris­kun­ta ky­syi mi­nul­ta Van­han Pau­kun sy­dä­mes­sä tiis­tai-il­ta­na, mis­tä he löy­täi­si­vät kah­vi­pai­kan, et­tä voi­si­vat is­tah­taa ja naut­tia ke­säi­ses­tä il­las­ta. Niin mis­tä?! Har­mit­te­lim­me yh­des­sä, et­tä sel­lais­ta mah­dol­li­suut­ta ei kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa il­lal­la ol­lut. Neu­voin hei­dät Kaup­pa­ka­dun toi­seen pää­hän, R-ki­os­kil­le. Se on au­ki ja sii­nä on kak­si tuo­lia ja pöy­tä ul­ko­na.

Me paik­ka­kun­ta­lai­set jou­dam­me toki men­nä ko­tiim­me keit­tä­mään kah­vim­me, mut­ta kun vie­raam­me sitä ky­sy­vät, pi­täi­si tar­jon­taa löy­tyä vä­hin­tään­kin kul­man ta­kaa.

Ei­hän Pau­kun alu­een ke­hit­tä­mis­tä vain ole unoh­det­tu? La­pu­a­lai­sil­le se tar­jo­aa pal­jon ja mo­nen­lais­ta, mut­ta ei ke­säil­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin meil­le­kään. Ajat­te­li­si, et­tä yrit­tä­jiä kiin­nos­tai­si­vat myös mat­kai­li­joi­den ma­hat ja ra­hat.

Voi­si­ko Pau­kus­sa ol­la pie­ni­muo­toi­sia mu­siik­ki- ja te­at­te­ri-il­to­ja, pie­niä ko­ju­kah­vi­loi­ta, tuo­ret­ta lei­pää ja lei­von­nai­sia mu­kaan otet­ta­vak­si­kin. Oli­si­ko vii­ni- tai shamp­pan­ja­baa­ri jo lii­kaa toi­vot­tu.

Teh­dään kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­ta vie­lä­kin mie­let­tö­mäm­pi paik­ka viih­tyä!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?