JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
7.5.2019 8.00

Ei mikä tahansa pesti

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Spe­ku­laa­ti­ot La­pu­an uu­des­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jas­ta käyn­nis­tyi­vät sa­man tien, kun ny­kyi­nen hal­ti­ja Las­se Ra­ja­la il­moit­ti huh­ti­kuun 29. päi­vä­nä juu­ri hal­li­tuk­sen ko­kouk­sen al­la luo­pu­van­sa teh­tä­väs­tä.
Luo­pu­mi­nen ot­ti niin lu­jil­le, et­tä sen vuok­si tuli val­vot­tua päi­vien li­säk­si myös öi­tä.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vä ei ole mikä ta­han­sa pes­ti, jo­ten ei ole sama, kuka sitä hoi­taa. Se vie pal­jon ai­kaa ja voi­mia, min­kä nyt Ra­ja­la­kin tuli ko­ke­neek­si. Se on nä­kö­a­la­paik­ka, joka vaa­tii muun mu­as­sa ky­kyä luo­via eri ta­ho­jen ja eri­lais­ten ih­mis­ten jou­kos­sa ja ko­ko­a­maan ra­ken­ta­vas­ti ja rat­kai­su­kes­kei­ses­ti yh­teen eri­lai­sia nä­ke­myk­siä. Se vaa­tii jul­kis­ta­lou­den osaa­mis­ta sekä ky­kyä hais­tel­la uu­sia tuu­lia ja ide­oi­da La­pu­al­le pa­ras­ta.

Vii­mei­sim­pi­nä val­tuus­to­kau­si­na tä­män tär­ke­än luot­ta­mus­teh­tä­vän hal­ti­ja on ol­lut mel­koi­ses­sa myrs­kyn sil­mäs­sä. Siel­lä oli var­sin­kin edel­li­nen, Tep­po Yli­ta­lo. Yli­ta­lon ai­ka­na rii­del­tiin kou­lu­ra­ken­ta­mi­ses­ta, tais­tel­tiin tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin säi­ly­mi­sen puo­les­ta, vään­net­tiin elä­ke­so­pi­mus­ta sil­loi­sen kau­pun­gin­joh­ta­jan Ar­to Le­pis­tön kans­sa.

Val­tuus­ton kah­ti­a­ja­kau­tu­mi­nen nä­kyi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa­kin, joka teki pie­nis­tä­kin asi­oi­ta kah­ti­a­ja­kau­tu­nei­ta ää­nes­tys­pää­tök­siä.

Ra­ja­lan kau­del­la asi­at ja ih­mi­set­kin ovat rau­hoit­tu­neet. Teh­tä­vän jät­tä­vä pu­heen­joh­ta­ja myön­tää kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin ja sa­mal­la myös pää­tök­sen­te­ko­kult­tuu­rin pa­ra­ne­mi­sen syyk­si sen­kin, et­tä väki on kyl­läs­ty­nyt ali­tui­seen rii­te­lyyn.

Vuo­den 2017 kun­ta­vaa­lien jäl­kei­sis­sä luot­ta­mus­paik­ka­neu­vot­te­luis­sa on so­vit­tu, et­tä teh­tä­vä kuu­luu ko­koo­muk­sel­le koko ne­li­vuo­tis­kau­dek­si. Kuka ko­koo­muk­ses­ta oli­si pa­ras La­pu­al­le? Val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Panu Lah­den­suo kuun­te­lee mie­lel­lään kau­pun­ki­lais­ten eh­do­tuk­sia.

Va­lit­tu kää­ri­köön hi­hat, ei tar­vit­se muu­ta kuin saa­da La­pu­an ta­lous kun­toon.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?