JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
18.7.2019 8.00

Elinta­pa­vyö­ry­tystä

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Van­hem­pi nai­nen, ikää 56 vuot­ta, sei­soo jon­kin här­päk­keen ää­rel­lä jän­nit­ty­nee­nä. Vie­rel­lä sei­soo kak­si nuo­rem­paa mies­tä, joi­ta ei jän­ni­tä. Lai­te mit­taa nai­sen ke­hoa ja mää­rit­tää saa­mil­laan tie­doil­la nai­sen tä­män­het­ki­sen to­del­li­sen iän. Nu­me­rot rul­laa­vat ylös­päin, 62, 63... 75, 76, 77 ja py­säh­ty­vät koh­taan 78.

Ka­me­ra zoo­maa koh­ti nais­ta ja ha­lu­aa tal­len­taa tä­män il­meen, joka on jär­kyt­ty­nyt. Hän sa­noo toi­vo­neen­sa, et­tei ikää oli­si ker­ty­nyt sen­tään noin pal­jon. Nyt nai­sen on vii­meis­tään pak­ko al­kaa teh­dä jo­tain it­sel­leen! Ihan en­sik­si hä­net kii­ku­te­taan kun­to­sa­lil­le, jos­sa pää­see aloit­ta­maan tree­nin kä­si­pai­noil­la.

Vas­taa­via oh­jel­mia on te­le­vi­sio ny­ky­ään täyn­nä. Kiel­to­ja ja käs­ky­jä tu­lee kai­kis­ta muis­ta­kin ka­na­vis­ta: tee näin, älä vain tee näin. Älä siis ma­sen­nu älä­kä käy­tä al­ko­ho­lia, älä ole yli­pai­noi­nen, älä ai­na­kaan tu­pa­koi. Han­ki seu­raa, jos­sa ol­la so­si­aa­li­nen. Syö päh­ki­nöi­tä, mus­ti­koi­ta, he­del­miä, han­ki riit­tä­väs­ti pro­tei­i­ne­ja ja ko­les­te­ro­lia, vain sitä hy­vää. Tee su­do­ku­ja ja ris­ti­koi­ta, lue kir­jo­ja, lii­ku, jot­ta ai­vot tu­le­vat jum­pa­tuik­si. Huo­leh­di li­has­kun­nos­ta­si, ikään­ty­vän pi­tää nos­taa sy­ket­tä HIIT-tree­nil­lä, mut­ta teh­dä myös hi­das­tem­pois­ta LIIT-tree­niä.

Hy­vis­tä ja huo­nois­ta elin­ta­vois­ta on val­ta­vas­ti tut­kit­tua tie­toa ja se vyö­ryy pääl­le kuin tsu­na­mi. Ku­kaan ei sel­viä tääl­tä hen­gis­sä, mut­ta täs­sä val­ta­vas­sa ter­veys­vyö­ry­tyk­ses­sä tun­tee huk­ku­van­sa ja syyl­lis­ty­vän­sä.Tie­toa on syy­tä suo­dat­taa ja ol­la it­sel­leen ar­mol­li­nen, mut­ta kyl­lä it­ses­tä kan­nat­taa pi­tää hyvä huo­li – ku­ten tun­net­tua, mo­nien sai­rauk­sien, esi­mer­kik­si muis­ti­sai­rauk­sien, ete­ne­mis­tä voi mer­kit­tä­väs­ti hi­das­taa elin­ta­voil­la.

On­nek­si La­pu­al­la on hyvä ol­la. Ter­veel­li­set elä­män­ta­vat tu­le­vat vä­hän kuin lei­ki­ten ja vai­vih­kaa, kun poi­mii jo­tain lii­kun­taa tai kult­tuu­ria run­saas­ta tar­jon­nas­ta. Ja löy­tyy nii­tä liik­keel­le pök­ki­jöi­tä­kin, jos joku mei­naa uu­vah­taa niin, et­tei yh­täk­kiä jak­sa teh­dä sitä, mis­tä tu­lee hyvä mie­li.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?