JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
16.1.2018 8.00

Erotatko uutisen propagandasta?

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan ti­lat­ta­vat sa­no­ma­leh­det ovat suo­ma­lais­ten mie­les­tä edel­leen tär­kein si­vis­tä­vin me­dia, ja sa­no­ma­leh­dis­töl­lä on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus yh­teis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun. Tut­ki­muk­sen teki IRO Re­se­arch mar­ras­kuus­sa.

Mer­kil­le­pan­ta­vaa on, et­tä myös nuo­ris­ta – eli 15-24-vuo­ti­ais­ta suo­ma­lai­sis­ta – 80 pro­sent­tia on tätä miel­tä. Siis nuo­ret, se kan­sa­no­sa, jon­ka luul­laan pi­tä­vän Snapc­hat­tia ja Ins­tag­ra­mia elä­män­sä tär­keim­pi­nä opet­ta­ji­na, on­kin sitä miel­tä, et­tä ti­lat­ta­vat sa­no­ma­leh­det ovat kaik­kein tär­kein si­vis­tä­vä me­dia, jol­la on tär­keä vai­ku­tus suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa.

Nuor­ten me­di­a­lu­ku­tai­toa var­ten on ai­koi­naan ryh­dyt­ty jär­jes­tä­mään Sa­no­ma­leh­ti­viik­koa. Tänä päi­vä­nä hyvä me­di­a­lu­ku­tai­to on en­tis­tä tär­ke­äm­pää. Me­di­a­lu­ku­tai­dol­la tar­koi­te­taan esi­mer­kik­si ky­kyä erot­taa tut­kit­tu uu­ti­nen pro­pa­gan­das­ta, riip­pu­ma­ton leh­ti va­le­me­di­as­ta ja jour­na­lis­ti­nen teks­ti mai­nos­lau­seis­ta. Ero­tat­ko sinä?

Sa­no­ma­leh­ti­viik­koa vie­te­tään pa­rin vii­kon pääs­tä. Opet­ta­jat voi­vat ti­la­ta La­pu­an Sa­no­mia ve­loi­tuk­set­ta ope­tus­käyt­töön Sa­no­ma­leh­ti­vii­kol­le. Jul­kai­sem­me mie­lel­läm­me Sa­no­ma­leh­ti­vii­kon ai­ka­na syn­ty­nei­tä jut­tu­ja ja ku­via, pan­kaa­pa tu­le­maan osoit­tee­seen toi­mi­tus@la­pu­an­sa­no­mat.fi.

* * *

Tä­män kir­joit­ta­jaa opet­ti La­pu­an Sa­no­mis­sa ju­tun­te­koon 1980-lu­vun alus­sa toi­mit­ta­ja Tuu­lik­ki Lat­va-Tei­ka­ri. Hän neu­voi ka­me­ran käyt­töä ja kei­kal­le me­noa. Ja loh­dut­ti, kun ke­sä­toi­mit­ta­ja ku­va­si in­nok­kaas­ti mi­nis­te­ri­ön edus­ta­jaa, mut­ta ka­me­ras­ta oli­kin unoh­tu­nut fil­mi. Voi et­tä it­ket­ti, mut­ta Tuu­lik­ki sa­noi, et­tä val­ta­me­ri­lai­vo­ja­kin kaa­tuu, kyl­lä täs­tä yli pääs­tä­hän. Hän an­toi myös neu­von, joka taan­noin to­det­tiin tut­ki­muk­sel­la: ”Jos oi­kein tih­kaa­soo ei­kä syn­ny mi­tään, lai­ta pu­naa­set pääl­le ovi­sum­me­riin ja ota kym­me­nen mi­nuu­tin tir­sat. Kyl­lä taas aja­tus ku­lu­koo”. Tuu­lik­ki Lat­va-Tei­ka­ri eh­ti ol­la eläk­keel­lä pa­ri­kym­men­tä vuot­ta, mut­ta soit­ti vie­lä vii­me vuon­na­kin ke­säf­li­kal­leen ja kan­nus­ti uu­ti­soin­tiin.

Lau­an­tai­na Tuu­lik­ki siir­tyi tuo­nil­mai­siin. Ke­sä­toi­mit­ta­ja kiit­tää nöy­räs­ti ja muis­taa op­pi­äi­ti­ään läm­möl­lä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?