JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
21.11.2019 7.05

Joulun tunnelmaan

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Vas­taan­sa­no­mat­to­mas­ti lä­hes­tyy jou­lu, kirk­ko­vuo­den suu­ri juh­la. La­pu­al­la jou­lu­kau­si ava­taan huo­men­na per­jan­tai­na Py­hä­lah­de­nau­ki­ol­la. Il­ta­kuu­del­ta syt­ty­vät Kaup­pa­ka­dun jou­lu­va­lot, mu­siik­ki­o­pis­ton vas­ket pu­hal­ta­vat jou­lu­kau­den kun­ni­ak­si ja Jou­lu­puk­ki tu­lee ja­ka­maan lap­sil­le kark­kia. Tätä jou­lu­na­va­jais­ta­pah­tu­maa on ko­vas­ti kai­vat­tu, kun se vii­me vuon­na jäi vä­lis­tä, jo­ten ter­ve­tu­loa mu­kaan per­jan­tai­na!

Jou­lun tun­nel­moin­tia voi jat­kaa vii­kon­lop­pu­na kult­tuu­ri­kes­kus Van­has­sa Pau­kus­sa, jos­sa jär­jes­te­tään pe­rin­tei­set, suo­si­tut jou­lu­mark­ki­nat. Kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa pää­see jou­lun tun­nel­maan mo­nin ta­voin. Her­kul­lis­ta jou­lu­puu­roa tar­joil­laan lau­an­tai­na jo kym­me­nes­tä al­ka­en, ja mes­sut kes­tä­vät sun­nun­tai­na il­ta­päi­väl­lä nel­jään saak­ka. Mes­su­jen ava­jai­set pi­de­tään Työ­ka­lu­teh­taan edus­tal­la lau­an­tai­na kel­lo yk­si­tois­ta.

Mark­ki­noil­la on tar­jol­la jou­luis­ta os­tet­ta­vaa: on vaat­tei­ta, jou­lu­lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, mak­ka­roi­ta, juus­to­ja, si­sus­tu­se­si­nei­tä, ko­ru­ja, lauk­ku­ja, lyh­tei­tä, krans­se­ja ja pal­jon muu­ta lah­jak­si­kin so­pi­vaa. Elä­myk­siä tar­jo­taan koko per­heel­le. Las­ten jou­lu­maa on tut­tuun ta­paan Ala­jo­ki-sa­lis­sa, on he­vo­sa­je­lua, jou­lu­kort­ti­pa­ja, näy­tel­mä­e­si­tyk­siä, sa­tu­tuo­ki­oi­ta. La­pu­an Se­ka­kuo­ro, joka mes­sut puur­taa ka­saan La­pu­an kau­pun­gin kans­sa, esiin­tyy usei­ta ker­to­ja mes­su­jen ai­ka­na. Pa­ja­kap­pe­lis­sa on jou­lu­har­taus­het­kiä ja lau­le­taan kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja. Kir­jas­tos­sa myy­dään pois­to­kir­jo­ja. Tai­de­mu­se­os­sa on avoi­met ovet, sa­moin Lyi­jy­lan­ka­o­sas­tol­la. Tänä vuon­na mes­su­jen jär­jes­te­lyis­sä ovat mu­ka­na tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­ta ja nuo­ri­so­val­tuus­to.

La­pu­an Sa­no­mien mes­su­pöy­tä on tu­tus­ti kir­jas­ton au­las­sa. Tul­kaa jut­te­le­maan, osal­lis­tu­maan ar­pa­jai­siin ja an­ta­maan pa­lau­tet­ta. Lau­an­tai­na mes­suil­la päi­vys­tä­vät asi­a­kas­pal­ve­li­ja Tai­na Saa­re­la ja toi­mit­ta­ja Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu ja sun­nun­tai­na me­di­a­myy­jä Tuu­la Kor­te­so­ja ja tä­män kir­joit­ta­ja. Toi­vot­ta­vas­ti Pau­kus­sa näh­dään!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?