JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
29.10.2019 7.00

Julkisuuslaki ei voi vaarantaa liike­sa­lai­suutta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Si­vul­la 3 on toi­mit­ta­ja Ou­ti Ran­ta­lan jut­tu, jos­sa kau­pun­gin­hal­li­tus ot­taa kan­taa kah­den­tois­ta val­tuu­te­tun aloit­tee­seen kos­kien kau­pun­gin ty­tä­ryh­ti­öi­den ko­kou­sa­si­a­kir­jo­jen jul­ki­suut­ta. Val­tuu­te­tut pyy­si­vät, et­tä kau­pun­gin mää­räys­val­las­sa ole­vien yri­tys­ten ja yh­tei­sö­jen ko­kous­pöy­tä­kir­jat ja esi­tys­lis­tat oli­si­vat näh­tä­vil­lä kau­pun­gin net­ti­si­vuil­la.

Suo­ma­lai­ses­sa kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­te­os­sa nou­da­te­taan jul­ki­suus­pe­ri­aa­tet­ta. Kun­nas­sa toi­mi­taan si­nun ja mi­nun mak­sa­mil­la ve­ro­va­roil­la. Meil­lä on oi­keus tie­tää, mi­hin ve­ro­va­ro­ja käy­te­tään, sik­si pää­tök­sen­te­on on ol­ta­va lä­pi­nä­ky­vää.

Jul­ki­suus­pe­ri­aat­teen kat­ta­vuu­des­ta kes­kus­tel­laan jat­ku­vas­ti. Kun kun­nis­sa yh­ti­öi­te­tään toi­min­to­ja, on toi­min­nan lä­pi­nä­ky­vyys vaa­ras­sa. Ne kun­nan omis­ta­mat yh­ti­öt, jot­ka ovat kil­pai­lu­lain­sää­dän­nön pii­ris­sä, ei­vät kuu­lu jul­ki­suus­pe­ri­aat­teen al­le. Ke­nen­kään int­res­sis­sä ei luon­nol­li­ses­ti ole, et­tä kun­nan oma yri­tys hä­vi­ää tar­jous­kil­pai­lun, kos­ka tar­jous­pyyn­töi­hin tul­lei­den vas­taus­ten nu­me­ro­tie­to vuo­taa vää­ril­le ta­hoil­le. Toi­saal­ta val­tuu­te­tut­kin ovat pi­men­nos­sa, jol­lei­vat esi­tys­lis­tat tule jul­ki­sik­si.

La­pu­an kau­pun­gin­la­ki­mies Juha Post to­te­aa, et­tä kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa toi­mi­vien kau­pun­gin yri­tys­ten pöy­tä­kir­jo­jen jul­kai­su on har­kit­ta­va ta­paus­koh­tai­ses­ti. Tämä on tie­ten­kin työ­läs­tä.

Asi­an on­gel­mal­li­suus on huo­mat­tu ylem­mis­sä vi­ra­no­mai­sis­sa. Oi­keus­mi­nis­te­riö on­kin nyt uu­dis­ta­mas­sa jul­ki­suus­la­kia. Se tu­lee mah­dol­li­ses­ti kos­ke­maan kun­nan omis­ta­mia tai sen mää­räys­val­las­sa ole­via yh­tei­sö­jä. Mut­ta mi­ten sil­loin toi­mi­taan vaik­ka­pa tar­jous­kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa? Lii­ke­sa­lai­suut­ta ei voi vaa­ran­taa, jot­tei kil­pai­lu vää­ris­ty.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?