JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
25.10.2018 8.00

Jytky

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Oli­pa mel­ko jyt­ky tiis­tai­nen uu­ti­nen – la­pu­a­lai­nen vah­va kris­til­lis­de­mok­raat­ti He­le­na Lah­ti­nen läh­tee edus­kun­ta­vaa­lei­hin ko­koo­muk­sen eh­dok­kaa­na.

Asia he­rät­ti KD:n vä­es­sä koko maa­kun­nas­sa ih­me­tys­tä ja pet­ty­mys­tä­kin, ku­ten ar­va­ta saat­taa. Lah­ti­nen on ol­lut eri­no­mai­sen edus­ta­va ja kes­kus­te­le­va asi­a­lin­jan luot­to­hen­ki­lö niin kun­nal­lis­jär­jes­tön keu­la­ku­va­na kuin pii­rin ta­sol­la ja työ­teh­tä­vis­sä ym­pä­ri maa­kun­nan. Per­soo­nan­sa ta­kia hän­tä on ää­nes­tet­ty yli puo­lu­e­ra­jo­jen. Tie­dän esi­mer­kik­si nai­sia, joka ää­nes­tä­vät He­le­naa ai­na sik­si, et­tä hän on ai­koi­naan ol­lut töis­sä La­pu­an neu­vo­las­sa ja va­kuut­ta­nut sil­loin asi­ak­kaat läm­pi­mäl­lä työ­ta­val­laan.

Ko­koo­muk­ses­sa tie­ten­kin vuo­det­tiin hu­na­jaa tu­lok­kaan suun­taan. Mut­ta osa kris­til­lis­de­mok­raa­teis­ta ih­met­te­lee, so­pi­vat­ko KD:n ar­vot yh­teen ko­koo­muk­se­lais­ten ar­vo­jen kans­sa. Ko­koo­mus näh­dään edel­leen ko­vien ar­vo­jen por­va­ri­po­ruk­ka­na, toi­saal­ta edis­tys­puo­lu­ee­na. KD taas on esi­mer­kik­si tasa-ar­vo­a­si­ois­sa edel­leen hy­vin ydin­per­he­kes­kei­nen ja van­ha­kan­tai­nen, mut­ta myös hu­maa­ni peh­mei­den ar­vo­jen puo­lus­ta­ja. Lah­ti­nen it­se tie­tää par­hai­ten, mi­ten nämä kak­si ar­vo­maa­il­maa so­vi­te­taan yh­teen. Nyt täy­tyy enää va­kuut­taa kent­tä.

On sel­vää, et­tä iso puo­lue pär­jää pa­rem­min ko­vis­sa ki­sois­sa. Poh­jan­maan KD ei oli­si pys­ty­nyt tar­jo­a­maan sa­maa pönk­käys­tä kam­pan­jaan kuin ko­koo­mus, min­kä eh­do­kas it­se­kin ker­too yh­dek­si syyk­si äk­ki­näi­seen siir­toon. Jos on ha­lua Ar­ka­di­an­mä­el­le, tar­vi­taan iso ko­neis­to. Ei­kä Lah­ti­nen to­del­la­kaan ole en­sim­mäi­nen eh­do­kas, joka vaih­taa vauh­dis­sa rat­tail­ta toi­sil­le.

Jos pys­tym­me ir­rot­tau­tu­maan van­hois­ta kau­nois­ta ja kai­vau­tu­maan ulos puo­lu­e­po­te­rois­ta, saat­taa Lah­ti­sen eh­dok­kuus ol­la La­pu­al­le mah­dol­li­suus. Nyt oli­si kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa ry­vet­ty­mä­tön sote-osaa­ja tyr­kyl­lä Hel­sin­gin pää­hän.

On­ko La­pu­al­la va­raa jät­tää tämä ti­lai­suus hyö­dyn­tä­mät­tä?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?