JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
3.7.2018 8.00

Kehua pukkaa

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Niin raa­kas­ti kuin me la­pu­a­lai­set it­se ko­ti­kau­pun­ki­am­me vä­liin suo­mim­me­kin – ja toki usein ai­hees­ta – niin tu­ris­teil­ta tu­lee lä­hes yk­si­no­maan kii­tos­ta.

Täl­lä sa­mal­la si­vul­la on kak­si eri teks­ta­ria, jois­sa ke­hu­taan La­pu­aa. Toi­sen pa­laut­teen an­ta­jan mie­les­tä La­pua on ”hur­maa­va” maa­lais­kau­pun­ki, ja ke­huil­le on myös pe­rus­teet: Niin jul­ki­set kuin yk­si­tyi­set­kin pi­hat näyt­tä­vät siis­teil­tä ja hy­vin hoi­de­tuil­ta. Kau­ha­va­lai­nen po­ruk­ka taas kiit­te­lee upe­aa kon­sert­tie­lä­mys­tä tuo­mi­o­kir­kos­sa sun­nun­tai­na sekä hiip­pa­kun­ta­kes­kuk­sen ko­mi­aa kirk­koa.

Tämä tah­too ol­la pa­laut­teen sävy pit­kin ke­sää, kun tu­ris­tei­hin tör­mää. Mat­kai­li­jat kiit­te­le­vät pait­si kau­pun­ki­ku­vaa, myös ta­pah­tu­mien run­saut­ta. Vii­me­mai­nit­tu on­kin tul­lut to­det­tua täs­sä män­nä viik­koi­na; vaik­ka mi­ten jär­jes­tel­lään, niin ai­na tah­too ol­la ta­pah­tu­mien yli­tar­jon­taa ja pääl­lek­käi­syyk­siä.

Pel­käs­tään po­sii­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta tuli la­pu­a­lai­sil­ta vii­me vii­kol­la jär­jes­te­tys­tä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­ta Py­hä­lah­de­nau­ki­ol­la. La­pua teki his­to­ri­aa, pi­kai­sen kar­toi­tuk­sen pe­rus­teel­la avoi­mia kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kouk­sia ei ole pi­det­ty edes yh­den kä­den sor­mien ver­ran koko maas­sa: Vain Lah­des­sa ja Kuo­pi­os­sa on pääs­tet­ty kun­ta­lai­set seu­raa­maan hal­li­tuk­sen ko­kous­ta. Saim­me etu­kä­teen ky­sy­myk­siä esi­tet­tä­väk­si ko­kouk­sen jäl­keen, ja myös ylei­sö pää­si esit­tä­mään asi­an­sa. Sa­de­kin al­koi so­vi­tus­ti vas­ta kun kaik­ki ky­sy­myk­set oli esi­tet­ty. Toi­vot­ta­vas­ti kh:n avoi­mes­ta ke­sä­ko­kouk­ses­ta tu­lee pe­rin­ne.

El­po-tut­ki­muk­sen tu­lok­sia ruo­dit­tiin vii­me vii­kol­la kau­pun­gin ja yrit­tä­jien aa­mu­kah­vil­la. Jut­tua vie­rei­sel­lä si­vul­la. Elin­kei­no­po­li­tii­kas­sa on kau­pun­gil­la ki­rit­tä­vää, mut­ta suun­ta näyt­tää nyt ole­van oi­kea. Jos­pa sii­tä­kin puk­kai­si jo seu­raa­van ky­se­lyn koh­dal­la ke­hua.

Au­rin­kois­ta hei­nä­kuu­ta!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?