JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
11.7.2019 8.00

Koukuttavaa ajankulua

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an­jo­ki on en­ti­nen lo­hi­jo­ki. Sii­tä voi­si ke­hit­tää sel­lai­sen tu­le­vai­suu­des­sa­kin, jos ka­la­tien ra­ken­ta­mi­nen Uu­den­kaar­le­pyyn voi­ma­lai­tok­sen yh­tey­des­tä al­ka­en ete­ni­si Pou­tun poh­ja­pa­dol­le. Ka­la­tie pa­laut­tai­si ja­lo­ka­lo­jen va­el­lu­syh­tey­den La­pu­an­jo­keen. Yh­teys La­pu­an­jo­en ja me­ren vä­lil­lä kat­ke­si 1926, jol­loin Uu­teen­kaar­le­pyy­hyn ra­ken­net­tiin Stads­for­se­nin voi­ma­la­pa­to.

Ilah­dut­ta­va uu­ti­nen on, et­tä Pou­tun pa­dol­le ol­laan nyt suun­nit­te­le­mas­sa ka­la­tie­tä. Sitä kaut­ta ja­lo­ka­lat pää­si­si­vät luon­nol­li­ses­ti nou­se­maan me­res­tä jo­keen. Kau­pun­ki on jo hank­ki­nut tar­vit­ta­vat maa-alu­eet omis­tuk­seen­sa ja hank­keen ra­joit­ta­ja­na on ELY-kes­kus.

Ka­las­tus kuu­luu edel­leen suo­si­tuim­pien har­ras­tus­ten jouk­koon. Ka­lo­ja voi nar­ra­ta ajan­ku­lu­na omak­si ilok­seen tai ka­ve­rin kans­sa, mut­ta la­jin mer­keis­sä voi myös kil­pail­la. Yh­tä kaik­ki ka­las­tus vaa­tii kes­kit­ty­mis­tä ja rau­hoit­tu­mis­ta. Kun vauh­tiin pää­see, ajan­ku­lua ei edes huo­maa. Va­van pääs­sä voi vie­räh­tää mon­ta tun­tia yh­teen­me­noon.

La­pu­al­la var­sin­kin nuo­ret mie­he­na­lut ovat nyt ke­säl­lä löy­tä­neet la­jin pa­riin. On­kea ui­te­taan il­ta toi­sen­sa pe­rään Nur­mon­jo­en ja La­pu­an­jo­en ran­ta­mil­la. In­nok­kaim­mat pyö­räi­le­vät vapa se­läs­sään ko­et­te­le­maan ka­la­on­ne­aan Pou­tun pa­dol­le.

On­gen­ko­hon seu­raa­mi­nen on kou­kut­ta­vaa ajan­ku­lua. En­sin ei ta­pah­du mi­tään, sit­ten se yh­täk­kiä pai­nuun ve­den­pin­nan al­le. Va­van pää tait­tuu, mitä on tu­los­sa saa­liik­si. Ah­ven, kiis­ki, sär­ki. La­jil­la ei niin vä­liä, kun­han näp­pii ja vä­lil­lä nou­see saa­lis­ta ran­nal­le as­ti.

Eh­kä tä­män päi­vän nuo­ret ka­las­ta­jat nä­ke­vät vie­lä ajan, et­tä La­pu­an­jo­es­ta on ke­hit­ty­nyt uu­del­leen kel­po lo­hi­jo­ki!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?