JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
8.8.2019 8.00

Koulutiellä taas haasteita

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tä­nään ne taas al­ka­vat, kou­lut. La­pu­an ala­kou­luil­le mat­kaa heti aa­mus­ta noin 1 000 op­pi­las­ta ja ylä­kou­lul­le­kin 600, upou­u­teen lu­ki­oon oven­sa avaa liki puo­let pe­rus­kou­lun­sa päät­tä­nei­den ikä­luo­kas­ta.

Uu­den lu­ku­vuo­den al­ka­es­sa kou­lu­maa­il­ma koh­taa jäl­leen lu­kui­sia haas­tei­ta, jot­ka ei­vät ole vie­rai­ta La­pu­al­la­kaan: eri­tyi­so­pe­tuk­sen on­gel­mat, ryh­mä­koot, opet­ta­jien ja opis­ke­li­joi­den jak­sa­mi­nen ja niin edel­leen.

Hel­sin­gin Sa­no­mat haki maa­nan­tain leh­des­sään vas­tauk­sia ope­tuk­sen on­gel­miin, joi­ta oli­vat ni­men­neet ky­se­lyn pe­rus­teel­la kou­lu­lai­set, opet­ta­jat, van­hem­pien edus­ta­jat ja lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu.

HS kir­ja­si opet­ta­jien uu­pu­van lii­an iso­jen ryh­mä­ko­ko­jen ta­kia. La­pu­al­la ti­lan­ne ei ole ai­van yh­tä paha kuin isom­mil­la paik­ka­kun­nil­la, mut­ta hal­li­tuk­sen lin­jauk­sia odo­te­taan in­nol­la La­pu­al­la­kin: päät­tää­kö se pie­nen­tää ryh­mä­ko­ko­ja? On sel­vää, et­tä so­pi­van­ko­koi­sis­sa ryh­mis­sä use­am­mal­le op­pi­laal­le voi­daan taa­ta hä­nen tar­vit­se­maan­sa tu­kea.

Eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vat ei­vät saa oi­ke­an­lais­ta ope­tus­ta, ni­me­si HS kak­kos­koh­dak­si. Kiis­tä­mä­tön to­si­a­sia on se, et­tä eri­tyi­so­pe­tuk­sen tar­ve on kas­va­nut koko maas­sa hur­jaa tah­tia ei­vät­kä re­surs­sit rii­tä asi­an hoi­ta­mi­seen. Ti­lan­ne on tut­tu La­pu­al­la­kin, jos­sa ope­tus­pääl­lik­kö Juho Nor­re­nan mu­kaan on kui­ten­kin pie­nis­tä re­surs­seis­ta saa­tu pal­jon ir­ti. Li­säk­si on ke­hi­tet­tä­vä tu­ki­muo­to­jen ko­ko­nai­suut­ta, sil­lä pien­ryh­mä­o­pe­tus yk­si tu­ki­muo­to ja se so­pii tie­tyil­le op­pi­joil­le.

La­pua ko­mei­li vii­me lu­ku­vuon­na kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn pe­rus­teel­la kou­lu­kiu­saa­mi­sen maa­kun­nal­li­ses­sa kär­ki­kas­tis­sa. Ti­lan­tee­seen kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä vaa­ti kau­pun­gin tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta­kin ra­por­tis­saan. Toi­min­ta­mal­le­ja, joil­la puut­tua kiu­saa­mi­seen, py­ri­tään nyt sel­kiyt­tä­mään ja yh­te­näis­tä­mään kou­luit­tain ja opet­ta­jien vä­lil­lä.

Voi­mia opet­ta­jil­le, op­pi­mi­sen iloa ja in­toa op­pi­lail­le, tur­val­lis­ta kul­kua kai­kil­le!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?