JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
4.4.2019 8.00

Kynnyskysymys

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

En­sin hy­vät uu­ti­set! Kä­vin sil­mäi­le­mäs­sä vii­meis­te­ly­töi­tä vail­le val­miin uu­den lu­ki­on ti­lo­ja. Ko­me­al­ta näyt­tää ja, mikä pa­ras­ta, siel­lä on his­si! Mie­lee­ni ni­mit­täin on jää­nyt läh­te­mät­tö­mäs­ti erään, vuo­si sit­ten van­haan La­pu­an lu­ki­oon tu­tus­tu­mas­sa käy­neen, ylä­kou­lu­lai­sen ty­tön en­sim­mäi­nen kom­ment­ti tu­le­vas­ta kou­lus­taan; pik­ku­ve­li ei voi men­nä lu­ki­oon! Hän ei pää­si­si pyö­rä­tuo­lil­la yh­teen­kään luok­kaan.

Nyt tämä huo­li on pois, uu­teen La­pu­an lu­ki­oon on es­tee­tön pää­sy kai­kil­le. Myös heil­le, joi­den kyky liik­kua on jos­tain syys­tä ra­joit­tu­nut­ta.

Sit­ten huo­not uu­ti­set! Kat­sel­kaa­pa ym­pä­ril­len­ne, mi­ten pal­jon La­pu­al­la on paik­ko­ja, joi­hin ei pyö­rä­tuo­lil­la, las­ten­vau­nuil­la tai pel­käs­tään huo­no­jal­kai­se­na, pää­se. Se on sama, vaik­ka ovel­la oli­si lap­pu, pää­sy kiel­let­ty. Edes­sä on kor­kei­ta kyn­nyk­siä, jyrk­kiä por­tai­ta ja ka­pei­ta, ras­kai­ta ovia.

Tä­män saa­vut­ta­mat­to­muu­den ovat to­den­neet myös muu­ta­mat päät­tä­jät kol­me vuot­ta sit­ten. Hei­dät is­tu­tet­tiin pyö­rä­tuo­lei­hin ja kas, kyl­lä­pä han­ka­loi­tui elä­mä. Yli­voi­mai­sia es­tei­tä osui pal­jon koh­dal­le. Sil­mät au­ke­si­vat nä­ke­mään, lu­vat­tiin puut­tua epä­koh­tiin,mut­ta käy­tän­nön toi­mia odo­te­taan edel­leen.

Mo­net pai­kat ovat lii­kun­ta­es­tei­sil­le saa­vut­ta­mat­to­mia. Muu­ta­ma­na esi­merk­ki­nä ham­mas­lää­kä­ri­kes­kus, kau­pun­gin­ta­lo, elo­ku­va­te­at­te­ri ja mo­net, mo­net ala­kou­lut. Mi­ten­kä lai­ta on ylä­kou­lul­la tai Hau­ta­sen kou­lus­sa, ei­kä Kes­kus­kou­lu­kaan pää­se ke­hus­ke­le­maan es­teet­tö­myy­del­lä.

Rat­kai­su yh­den­ver­tai­suu­des­ta ja es­teet­tö­myy­des­tä on nau­ret­ta­van yk­sin­ker­tai­nen. Kun ra­ken­nuk­set, pal­ve­lut ja nii­den laa­tu mää­ri­tel­lään hei­koim­pien käyt­tä­jien tar­pei­den mu­kaan, var­mis­te­taan sil­loin, et­tä ne so­vel­tu­vat ihan jo­kai­sel­le, ei­kä ke­nen­kään tar­vit­se tun­tea it­se­ään ul­ko­puo­li­sek­si ja eri­lai­sek­si.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?