JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
29.4.2021 8.00

Lehdis­tön­vapaus takaa demokratian

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Maa­nan­tai­na vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä leh­dis­tön­va­pau­den ja sa­nan­va­pau­den päi­vää. Leh­dis­tön­va­paus tar­koit­taa tie­do­tus­vä­li­nei­den va­paut­ta sen­suu­ris­ta, val­ti­on, kun­tien, vir­ka­val­lan tai min­kä ta­han­sa ta­hon pai­nos­tuk­ses­ta. Leh­dis­tön­va­paus ta­kaa, et­tä La­pu­an Sa­no­mien uu­tis­ten ai­hei­ta, si­säl­töä tai nä­kö­kul­mia ei voi päät­tää ku­kaan muu kuin pää­toi­mit­ta­ja, käy­tän­nös­sä usein toi­mi­tus yh­des­sä.

Leh­dis­tön­va­paus on mu­ka­na useim­pien mai­den pe­rus­tus­lais­sa. Leh­dis­tön­va­paus ni­me­no­maan ta­kaa, et­tä de­mok­ra­tia toi­mii, myös meil­lä La­pu­al­la.

La­pu­a­lais­ten hy­väk­si teh­dään mo­nen­lai­sia pää­tök­siä kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa ja vir­ka­mie­his­tös­sä. On tär­ke­ää, et­tä päät­tä­jät tie­tä­vät, mitä miel­tä kun­ta­lai­set asi­ois­ta ovat. Sik­si pää­tet­tä­vis­tä asi­ois­ta uu­ti­soi­daan val­mis­te­lu­vai­hees­sa. Näin kun­ta­lai­set voi­vat soit­taa tu­tul­le val­tuu­te­tul­le, jät­tää muis­tu­tuk­sen vaik­ka­pa kaa­va-asi­aan tai muul­la ta­val­la il­mais­ta mie­li­pi­teen­sä. Tie­toa ker­tyy mah­dol­li­sim­man pal­jon, ja pää­tös voi­daan teh­dä niin, et­tä se hyö­dyt­tää mah­dol­li­sim­man mo­nia, myös pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä: jäl­ki­pu­heet vä­he­ne­vät, kun pää­tök­sen­te­on vai­heet ava­taan.

Ai­na kaik­ki val­mis­te­lus­sa ole­vat asi­at ei­vät ole help­po­ja. Päät­tä­jät voi­vat ko­kea han­ka­la­na sen, et­tä asi­aa ”pen­go­taan”. Joku vir­ka­mies saat­toi vie­lä ta­ka­vuo­si­na ko­men­taa, et­tä ei täs­tä pidä uu­ti­soi­da en­nen­kö pää­tös on teh­ty. On­nek­si tämä on his­to­ri­aa. Leh­dis­tön roo­li kan­sa­lais­ten oi­keuk­sien ta­kaa­ja­na on edel­leen vah­va. Suo­mi on yleen­sä ol­lut maa­il­man leh­dis­tön­va­pau­den in­dek­sis­sä mi­ta­li­si­joil­la. Tämä sija on syy­tä säi­lyt­tää.

Haus­kaa vap­pua!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?