JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
4.10.2018 8.00

Let’s make Lapua great again!

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kä­sil­lä on yrit­tä­jä­kuu­kau­den tee­ma­leh­ti. Lo­ka­kuu on pe­rin­tei­nen val­ta­kun­nal­li­nen yrit­tä­jä­kuu­kau­si, jo­ten tä­hän leh­teen on koot­tu nor­mi­viik­koa enem­män jut­tua yrit­tä­mi­ses­tä ja sen raa­meis­ta. Esit­te­lem­me mon­ta la­pu­a­lais­ta nuor­ta ja van­hem­paa yrit­tä­jää, joi­den ta­ri­nat ovat vä­hin­tään­kin mie­len­kiin­toi­sia.

Ot­si­kon mot­to on na­pat­tu ju­tus­ta si­vul­ta 16. Sii­nä esi­tel­lään en­nak­ko­luu­lo­ton nuo­ri ”pöy­röö”, jon­ka yri­tys kas­vaa sau­hu­ten. Vai pi­täi­si­kö sa­noa höy­lä­ten?

Ul­vi­lan­mä­el­lä ku­vaa­ja mei­na­si kom­pas­tua kur­pit­soi­hin. Mik­si? Se sel­vi­ää si­vul­la 8. Lii­ke­lah­ja­kaup­pi­as on lin­tu­jen asi­al­la si­vul­la 32, ja se, mi­ten muu­sik­ko ni­me­si fir­man­sa, ker­ro­taan si­vul­la 9.

Täs­sä leh­des­sä on myös Omas­ta maas­ta -ko­ko­nai­suus. Se on val­ta­kun­nal­li­nen ko­ti­mais­ta tuo­tan­toa esit­te­le­vä lii­te, joka jul­kais­taan täl­lä ja en­si vii­kol­la sa­das­sa suo­ma­lai­ses­sa ti­lat­ta­vas­sa pai­kal­lis­leh­des­sä. Asi­aa omas­ta maas­ta, lä­hi­han­kin­to­jen tär­key­des­tä ja suo­ma­lai­sen tuo­tan­non puo­les­ta on si­vuil­la 17-28. Omas­ta maas­ta -lii­tet­tä lu­kee 1,5 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta. Pai­kal­lis­leh­tien kans­sa lii­tet­tä ovat teh­neet muun mu­as­sa MTK ja Kes­ko.

Ju­tu­nai­hei­ta­han La­pu­al­la omas­ta maas­ta riit­tää. Si­vul­la 26 ker­ro­taan mi­ten Poh­ja­nok­san Hen­nas­ta kas­voi met­säs­tä­jä. Tie­dät­te­kö, mitä ovat jät­ti­koch, leg­horn tai suu­ri­ho­pea ja rans­kan­lup­pa? Nii­tä kas­vaa Ko­jo­lan­ky­läs­sä. Tar­kem­pi la­ji­mää­ri­tys löy­tyy si­vul­ta 24. Maa­ta­lous­lo­mit­ta­jan mer­ki­tyk­ses­tä on asi­aa si­vul­la 23.

Ja so­ke­ri­na poh­jal­la on uu­ti­nen Simp­si­öl­tä. La­pu­al­la hy­pä­tään hyp­py­ri­mä­es­tä koh­ta ke­sät tal­vet. Ko­me­at ku­vat ja jut­tu si­vul­la 31.

Ot­ta­kaa nyt ter­mok­se­hen kaf­fia ja va­rat­kaa ai­kaa, si­vu­ja on 36. Leh­den lu­et­tu­an­ne voit­te hy­vin yh­tyä ot­si­kon to­te­a­muk­seen: Let’s make La­pua great again!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?