JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
18.1.2018 8.00

Liikkuva sairaanhoito säästää kustannuksia

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an kau­pun­gin pe­rus­tur­va läh­tee ko­kei­le­maan yh­te­nä kol­mes­ta ete­lä­poh­ja­lais­kun­nas­ta niin kut­sut­tua ”päi­vys­tys olo­huo­nees­sa” -mal­lia. Kyse on sys­tee­mis­tä, jos­sa yh­den hen­gen liik­ku­va päi­vys­ty­syk­sik­kö – suo­mek­si sa­not­tu­na au­toi­le­va sai­raan­hoi­ta­ja – hoi­taa po­ti­laan ko­to­na ne toi­men­pi­teet, joi­den ta­kia ai­em­min piti läh­teä päi­vys­tyk­seen. Po­ti­las ot­taa tie­tys­ti en­sin it­se yh­teyt­tä joko ter­veys­kes­kuk­seen tai hä­ly­tys­kes­kuk­seen, jois­sa teh­dään ar­vio sii­tä, läh­tee­kö soit­ta­jan ko­tiin en­si­hoi­to­yk­sik­kö vai liik­ku­va päi­vys­ty­syk­sik­kö.

Pe­rus­tur­va­joh­ta­ja Piia Aro ker­too, et­tä täl­lai­nen mal­li on ol­lut käy­tös­sä esi­mer­kik­si Ek­so­tes­sa eli Ete­lä-Kar­ja­lan so­si­aa­li- ja ter­veys­pii­ris­sä, ja siel­tä on saa­tu po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia.

Ete­lä-Poh­jan­maal­la han­ket­ta pi­lo­toi­vat La­pua, Sei­nä­jo­ki ja Il­ma­jo­ki. Aro sa­noo, et­tä au­to­sai­raan­hoi­ta­ja läh­tee Sei­nä­jo­el­ta, jo­ten mat­kat ei­vät ole ää­ret­tö­män pit­kät. Pe­rus­tur­va­joh­ta­ja myös muis­tut­taa, et­tä akuut­tiin vai­vaan läh­tee tie­ten­kin edel­leen jä­re­äm­pi en­si­hoi­to­yk­sik­kö. Mut­ta pal­jon on myös vai­vo­ja, jot­ka sai­raan­hoi­ta­ja voi ai­van hy­vin hoi­taa po­ti­laan ko­to­na. Voi­daan ot­taa ve­ri­ko­kei­ta, hoi­taa sel­kä­ki­pua tai ne­nä­ve­ren­vuo­toa, an­taa lääk­kei­tä, miet­tiä jat­ko­hoi­toa ja ajan­va­raus­ta lää­kä­ril­le.

Ek­so­ten päi­vys­tä­vä sai­raan­hoi­ta­ja on pys­ty­nyt hoi­ta­maan jopa 87 pro­sent­tia teh­tä­vis­tä po­ti­laan ko­to­na, ja pe­rin­tei­seen toi­min­ta­mal­liin ver­rat­tu­na kus­tan­nuk­set ovat vä­hen­ty­neet 33 pro­sen­til­la. Mal­li myös tu­kee iäk­kääm­pien kun­ta­lais­ten ko­to­na asu­mis­ta ja li­sää tur­val­li­suu­den­tun­net­ta.

Liik­ku­va sai­raan­hoi­ta­ja­yk­sik­kö sääs­tää en­si­hoi­don re­surs­se­ja ras­kaam­piin teh­tä­viin ja vä­hen­tää päi­vys­tyk­sen jo­no­ja – ja on eri­no­mais­ta pal­ve­lua. Ek­so­te-alu­eel­la saa­tu pa­lau­te po­ti­lail­ta ja myös hen­ki­lös­töl­tä on­kin ol­lut yk­si­no­maan po­si­tii­vis­ta, ei­kä ih­me. Raih­nai­ses­sa kun­nos­sa ei tah­do jak­saa läh­teä päi­vys­tyk­seen, jo­ten on ai­van luk­sus­ta, et­tä hoi­ta­ja tu­lee­kin ko­tiin.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?