JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
19.3.2020 8.00

Mennähän rauhas

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Eläm­me hal­li­tuk­sen mää­rä­mien poik­keu­so­lo­jen tois­ta päi­vää. Moni, tä­män kir­joit­ta­ja mu­kaan­lu­et­tu­na, he­rä­si tiis­tai­aa­muun miet­tien, on­ko ti­lan­ne tot­ta vai unen­nä­köä. Olem­me kan­sal­li­ses­sa hä­tä­ti­las­sa, jos­sa jul­ki­set lai­tok­set on sul­jet­tu, po­lii­si ryh­tyy ha­jot­ta­maan yli kym­me­nen ih­mi­sen ko­koon­tu­mi­sia, ruo­kaa vie­dään van­ho­jen ih­mis­ten ovien taak­se jot­tei jou­du­ta lä­hi­kon­tak­tiin. Ti­lan­ne on kuin scifi-elo­ku­vas­ta. Ta­pah­tu­mat ovat eden­neet niin no­pe­as­ti, et­tä pää­ko­pal­la on kova työ si­säis­tää kaik­ki ja jä­sen­tää tie­to toi­min­nak­si.

Mei­tä on va­roi­tel­tu yh­teis­kun­nan ro­mah­ta­mi­ses­ta ja syyk­si on esi­tet­ty usein ky­be­ruh­kaa, tie­to­ver­kon kaa­tu­mis­ta, tie­to­ko­ne­vi­ruk­sia. Ku­ka­pa oli­si us­ko­nut, et­tä mei­dät pa­nee­kin pol­vil­leen fyy­si­nen, ih­mi­ses­tä toi­seen tart­tu­va vi­rus.

Kun meil­lä vii­mek­si oli poik­keus­ti­la, saim­me ko­koon­tua yh­teen. Uu­ti­sia kuun­nel­tiin yh­des­sä ja pun­ta­roi­tiin naa­pu­ris­sa tai ky­län­rai­til­la. Nyt uu­ti­set tu­le­vat sil­mil­le omas­ta kän­ny­käs­tä, tie­to­ko­nees­ta tai tee­vees­tä, ja nii­tä pui­daan tie­to­ver­kos­sa, joka – tois­tai­sek­si – toi­mii. So­mea pal­jon par­ja­taan, mut­ta nyt se on meil­le elin­tär­keä link­ki mui­den ih­mis­ten seu­raan. Sitä useim­mat täs­sä ti­lan­tees­sa kai­paa­vat – kans­sa­e­lä­jien tu­kea. Krii­si­ti­lan­teis­ta moni sel­vi­ää par­hai­ten ka­ve­rin tu­el­la.

Yri­tyk­set, joil­le se on mah­dol­lis­ta, ovat pa­tis­ta­neet työn­te­ki­jän­sä etä­töi­hin. Niin me­kin La­pu­an Sa­no­mis­sa: tämä leh­ti on teh­ty suu­rim­mak­si osak­si etä­töi­nä ko­ti­kont­to­ril­ta. Kä­sil­lä on si­kä­li his­to­ri­al­li­nen jul­kai­su.

Leh­ti pyr­kii uu­ti­soi­maan täs­sä krii­sis­sä al­la teil­le jat­ku­vas­ti sekä pa­pe­ril­la et­tä ver­kos­sa. On tär­ke­ää, et­tä la­pu­a­lai­sil­le tut­tu vies­tin­tä­ka­na­va vä­lit­tää ku­vaa ti­lan­tees­ta mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­ses­ti. Mi­kä­li teil­lä on ky­sy­myk­siä liit­ty­en poik­keus­ti­laan ja sen to­teu­tu­mi­seen La­pu­al­la, pan­kaa nii­tä tu­le­maan meil­le Fa­ce­boo­kin kaut­ta tai suo­raan toi­mi­tuk­seen toi­mi­tus@la­pu­an­sa­no­mat.fi. Me et­sim­me nii­hin vas­tauk­set.

Au­rin­kois­ta vii­kon­lop­pua! Tun­te­mat­to­man so­ti­laan Mä­ki­län sa­noin: ”Älä pel­kää! Men­nä­hän rau­has. Ei se oo ih­mi­ses...”

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?