JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
7.2.2019 8.00

Miksei hankita paikallista?

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an uu­den lu­ki­on ja Se­dun sa­nee­rauk­sen suun­nit­te­li­ja- ja ura­koit­si­ja­lu­et­te­loa sil­mäi­le­vä ha­vait­see no­pe­as­ti, et­tä pit­käl­le lis­tal­le on pääs­syt kak­si la­pu­a­lais­ta yri­tys­tä: Alu­e­tai­to Oy on teh­nyt poh­ja­tut­ki­muk­set, J. Vii­ta Oy put­kiu­ra­kan.

Oli­si sekä kun­nan et­tä yrit­tä­jien etu, et­tä kun­nan tar­jous­kil­pai­luis­sa pär­jäi­si­vät pai­kal­li­set yri­tyk­set. Han­kin­ta­la­ki kui­ten­kin es­tää kun­taa suo­si­mas­ta pai­kal­li­sia yrit­tä­jä – kau­pun­gin­joh­ta­ja Satu Kan­ka­re sa­noo ole­van­sa sen vuok­si ikään kuin kä­si­rau­dois­sa.

Kun­nan han­kin­ta­toi­mi on haas­ta­va ala. Se vaa­tii pal­jon vi­ran­hal­ti­jal­ta, joka usein te­kee sitä oman toi­men­sa ohes­sa. Ko­vis­sa sääs­tö­pai­neis­sa kil­pai­lun voit­taa se yri­tys, jon­ka tar­jouk­sen lop­pu­sum­ma on pie­nin. Lo­pul­li­nen hin­ta voi kui­ten­kin ol­la ai­van muu­ta, kun ko­ko­nai­suus ote­taan huo­mi­oon.

La­pu­an kau­pun­gis­sa on läh­det­ty to­sis­saan ke­hit­tä­mään han­kin­ta­toi­mea muun mu­as­sa vi­ran­hal­ti­joi­ta kou­lut­ta­mal­la. Ke­hit­tä­mis­tä kuu­luu teh­dä­kin, mi­kä­li ta­lou­den ta­sa­pai­noon täh­tää­väs­tä, kym­me­nen koh­dan toi­men­pi­de­oh­jel­mas­ta pi­de­tään kiin­ni. Se on tär­ke­ää myös sik­si, kos­ka yrit­tä­jät ovat an­ta­neet han­kin­ta­o­saa­mi­ses­ta ja tie­dot­ta­mi­ses­ta kriit­tis­tä pa­lau­tet­ta.

Tar­jous­pyyn­tö pi­täi­si osa­ta laa­tia niin, et­tä sii­nä on kaik­ki tar­vit­ta­va, mut­tei mi­tään yli­mää­räis­tä, sil­lä juu­ri tur­ha voi nos­taa kus­tan­nuk­sia lo­pul­ta rut­kas­ti­kin. Täs­sä vai­hees­sa vi­ran­hal­ti­ja voi rat­kais­ta sen­kin, ha­jaut­taa­ko ison hank­keen pie­nem­piin ura­koi­hin, mikä mah­dol­lis­tai­si pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten­kin tu­lon mu­kaan kil­pai­luun. Näin to­teu­tuu myös han­kin­ta­lain hen­ki.

Kau­pun­gil­la on var­mas­ti pal­jon ke­hi­tet­tä­vää, mut­ta myös yrit­tä­jä voi ajaa asi­aan­sa te­ke­mäl­lä it­ses­tään ja yri­tyk­ses­tään tu­tun kau­pun­gin vi­ran­hal­ti­joil­le esi­mer­kik­si per­jan­tai­na kau­pun­gin aa­mu­pa­lal­la. On syy­tä huo­ma­ta, et­tä vuo­ro­pu­he­lu on mah­dol­lis­ta aloit­taa jo tar­jous­pyyn­töä lteh­tä­es­sä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?