JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
1.2.2018 8.00

Onko porkkanat hyviä?

Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu

mira.uu­si­hau­ta-koi­vu@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Per­jan­tain SAK:n jär­jes­tä­mä mie­le­nil­maus työt­tö­myys­tur­van ak­tii­vi­mal­lia vas­taan on eh­ti­nyt jo pu­hut­taa ih­mi­siä mo­nel­la ta­val­la. Kuka on puo­les­ta ja kuka vas­taan. Ja mitä se it­se asi­as­sa tar­koit­taa koko mal­li? Lak­ko pu­hut­taa ai­na­kin käy­tän­nön ta­sol­la, kun ete­läs­sä mie­ti­tään mi­ten pääs­tä töi­hin ja saa­ko lap­sen päi­vä­hoi­toon yn­nä muu­ta ar­ki­päi­vää kos­ket­ta­via haas­tei­ta on kuu­lem­ma lu­vas­sa.

Ak­tii­vi­mal­lis­sa nä­rää on ai­heut­ta­nut se, et­tä se näh­dään osin ran­gais­tus­pai­not­tei­sek­si. Ran­gais­tuk­sil­ta työ­tön vält­tyy, jos pys­tyy tie­tyl­lä ajan­jak­sol­la ak­ti­voin­ti­toi­miin eli esi­mer­kik­si työl­lis­tä­mään it­sen­sä tie­tyk­si ajak­si yrit­tä­jyy­del­lä tai osal­lis­tu­mal­la työ­voi­ma­po­liit­ti­seen kou­lu­tuk­seen. Tai jo­tain tä­män kal­tais­ta. Jos tuo ei jos­tain syys­tä on­nis­tu, niin rop­sah­taa työt­tö­myys­tu­es­ta osa pois. Joku on tuo­nut esiin, et­tä täl­lai­nen ri­su­tus ei oli­si­kaan pa­ras mah­dol­li­nen, mut­ta on se tie­tys­ti jo­kin tie, vai? Eh­kä asia ei ole ihan noin yk­sin­ker­tai­nen. Jos yh­tään voi yk­sin­ker­tais­taa, niin esi­mer­kik­si las­ten­kas­va­tuk­ses­sa hy­vin usein ikä­väk­seen huo­maa, et­tä yrit­tää hoi­taa asi­at kun­toon loih­ti­mal­la il­maan uh­kauk­sia. Jos sinä, niin sit­ten minä kyl­lä... Kun asi­aa ajat­te­lee oi­kein kun­nol­la, niin pie­ni­kin pork­ka­na toi­mi­si luul­ta­vim­min pal­jon pa­rem­min ja sii­nä mo­lem­mil­le osa­puo­lil­le jää vie­lä hyvä maku suu­hun. Tämä on tie­tys­ti las­ten­kas­va­tus­ta ei­kä työ­voi­ma­po­li­tiik­kaa. Mut­ta ai­van niin­kuin lap­set, niin use­at meis­tä ai­kui­sis­ta ovat ol­leet jos­kus pie­niä lap­sia ja mo­nen ai­kui­sen­kin koh­dal­la pork­ka­nal­la hou­kut­te­lu tun­tui­si toi­mi­van pa­rem­min kuin ri­su­jen tar­joi­lu. Joku on miet­ti­nyt, et­tä mitä saat­tai­si syn­ty­ä­kään, kun ak­tii­vi­mal­li tar­jo­ai­si enem­män pork­ka­naa eli li­sä­ra­haa, ve­ro­tu­kea, kun löy­tää töi­tä, työ­ko­kei­lua tai kun­tout­ta­vaa työ­toi­min­taa?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?