JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
29.1.2019 9.00

Oppilaan tukijoukot koolle

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Mi­ten mei­dän pie­nil­lä kou­lu­lai­sil­lam­me me­nee nyt, kun uut­ta ope­tus­suun­ni­tel­maa on ajet­tu si­sään vuo­des­ta 2016?

Opet­ta­jil­le ei ole an­net­tu riit­tä­väs­ti eväi­tä vie­dä uut­ta ope­tus­suun­ni­tel­maa läpi ja lap­sil­ta vaa­di­taan sel­lai­sia tai­to­ja, ku­ten it­se­oh­jau­tu­vuut­ta, joi­hin moni ei ky­ke­ne. Näin on to­den­nut ope­tus­suun­ni­tel­man voi­ma­kas vas­tus­ta­ja, pro­fes­so­ri Lii­sa Kel­ti­kan­gas-Jär­vi­nen, La­pu­al­ta syn­ty­jään.

Kel­ti­kan­gas-Jär­vi­nen sa­noo, et­tei ka­deh­di opet­ta­jia, jot­ka ovat nyt lu­jil­la. Hän ih­met­te­lee myös, mi­hin ai­kui­sia tar­vi­taan, jos lap­set voi­vat opet­taa toi­nen tois­taan.

Pro­fes­so­rin kom­ment­te­ja tu­kee tuo­re Ylen teet­tä­mä ky­se­ly, jos­sa vas­tan­neis­ta opet­ta­jis­ta enem­mis­tö, 61 pro­sent­tia, on sitä miel­tä, et­tä ope­tuk­sen uu­dis­tus li­sää ta­so­e­ro­ja luo­kas­sa ja vie vää­rään suun­taan ­– yhä use­am­pi lap­si syr­jäy­tyy tai ei pysy mu­ka­na.

La­pu­an uu­si ope­tus­pääl­lik­kö Juho Nor­re­na on väi­tös­kir­jas­saan kä­si­tel­lyt opet­ta­jaa tu­le­vai­suu­den tai­to­jen edis­tä­jä­nä. Hä­nen tuo­rein, per­jan­tai­na jul­kais­tu kir­jan­sa ”Oman op­pi­mi­sen kap­tee­ni” kä­sit­te­lee juu­ri op­pi­laan it­se­oh­jau­tu­vuut­ta ja on vas­ti­ne Kel­ti­kan­gas-Jär­vi­sel­le sekä pro­fes­so­ri Kari Uu­si­ky­läl­le, joka myös kuu­luu ope­tus­suun­ni­tel­man ar­vos­te­li­joi­hin.

Nor­ren on oman ko­ke­muk­sen­sa poh­jal­ta sitä miel­tä, et­tä it­se­oh­jau­tu­vuus on ope­tet­ta­va ja ke­hi­tet­tä­vä omi­nai­suus sii­nä mis­sä lu­ke­mi­nen ja las­ke­mi­nen. Hän on kou­lut­ta­nut opet­ta­jia ym­pä­ri Suo­men ja te­kee niin var­mas­ti nyt myös La­pu­al­la.

Juho Nor­re­na kom­men­toi täs­sä leh­des­sä (sivu 7) tar­vit­ta­van ra­di­kaa­le­ja­kin rat­kai­su­ja sii­hen, mi­ten mo­net haas­teet, on­gel­mat, rat­kais­taan var­sin­kin nyt, kun re­surs­seis­ta­kin on lei­kat­tu. Hän ha­lu­aa koo­ta kaik­ki voi­mat, eri ta­hot, op­pi­laan tu­ek­si.

La­pu­an on­ni ja vah­vuus on yhä yh­tei­söl­li­syy­des­sä. Jos­pa se Kel­ti­kan­gas-Jär­vi­sen pel­kää­mä syr­jäy­ty­mi­sen sie­men jäi­si kyl­vä­mät­tä. Seu­ra­taan.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?