JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
24.10.2017 8.00

Paikal­li­syh­distys on tärkeä verkos­toi­tu­misen paikka

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an Yrit­tä­jä­nai­set ry. on toi­mi­nut kun­ni­oi­tet­ta­vat seit­se­män­kym­men­tä vuot­ta. Suo­men Yrit­tä­jä­nai­set ry., en­ti­nen Yrit­tä­jä­nais­ten Kes­kus­liit­to, pe­rus­tet­tiin vuon­na 1947 lo­ka­kuus­sa.Vain yh­dek­sän päi­vää kes­kus­lii­ton pe­rus­ta­mi­sen jäl­keen La­pu­al­la pe­rus­tet­tiin oma pai­kal­li­nen nai­sy­rit­tä­jäyh­dis­tys. Vie­rei­sel­lä si­vul­la jut­tua ai­hees­ta.

Pian so­tien jäl­keen nai­sy­rit­tä­jäyh­dis­tyk­sel­le oli kova tar­ve. Yrit­tä­jäk­si ryh­ty­mi­nen oli tuol­loin nai­sel­le kä­sit­tä­mä­tön pon­nis­tus, kun muis­te­taan, et­tä nai­set hoi­ti­vat sii­hen ai­kaan yk­sin ko­ti­ta­lou­den lä­hes kaik­ki si­sä­työt: lap­set, ruo­ka­huol­lon, sii­vouk­sen ja muun huus­hol­laa­mi­sen, te­na­vien kou­lu­a­si­at, koko sa­kin vaa­te­huol­lon, per­heen lää­kä­röin­nit ja su­ku­loin­nit, juh­la­py­hien lei­von­ta­kö­kät.

Pai­kal­li­nen yrit­tä­jäyh­dis­tys oli tuo­hon ai­kaan mo­nel­le nai­sy­rit­tä­jäl­le hen­ki­rei­kä ja ko­ke­mus­ten ja­ka­mi­sen tär­keä foo­ru­mi, eh­kä jopa käy­tän­nön asi­oi­den apu ja neu­vo­jen saa­mi­sen paik­ka.

Yl­lä­mai­ni­tut ar­jen haas­teet ovat ken­ties hel­pot­tu­neet muun mu­as­sa Saa­ri­ois­ten äi­tien ja ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen an­si­os­ta, mut­ta uu­sia on tul­lut ti­lal­le. Ku­ten ju­tus­sa ker­ro­taan, ka­len­te­rit täyt­ty­vät ny­ky­jä­se­nil­lä niin tark­kaan, et­tä yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sel­le on mo­nen nai­sen vai­kea löy­tää ai­kaa. Tämä on har­mi.

Moni nai­nen on yk­si­ny­rit­tä­jä tai pie­nen pk-yri­tyk­sen pyö­rit­tä­jä, ja var­sin­kin sii­nä roo­lis­sa ver­tais­toi­min­ta on tär­ke­ää. Po­ru­kas­sa har­mit puo­lit­tu­vat ja toi­saal­ta ilot tup­laan­tu­vat; ai­van var­mas­ti on edel­leen hyö­dyl­lis­tä ja­kaa ko­ke­muk­sia ja tie­toa, pu­hu­mat­ta­kaan sii­tä, et­tä ver­kos­toi­tu­mi­nen on en­tis­tä tär­ke­äm­pää. Toi­voa so­pii, et­tä La­pu­an Yrit­tä­jä­nai­set jat­ka­vat tär­ke­ää toi­min­taan­sa seu­raa­vat­kin 70 vuot­ta.

Yrit­tä­jä­nais­ten omaa ni­mik­ko­päi­vää vie­te­tään muu­ten 24. lo­ka­kuu­ta eli tä­nään. On­nea, Yrit­tä­jä­nai­set, ja hy­vää yrit­tä­jä­nais­ten päi­vää!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?