JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
13.8.2019 7.00

”Paremmin vaan tuloo rakkahaksi”

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kes­ki­au­ke­a­mal­la on ke­sä­toi­mit­ta­ja Fan­ni Aal­lon jut­tu la­pu­a­lai­ses­ta Pent­ti Ku­ja­las­ta, joka hoi­taa ko­to­na vai­mo­aan.

Ei­la Ku­ja­la sai­ras­tui muis­ti­sai­rau­teen usei­ta vuo­sia sit­ten, ja puo­li­so sa­noo, et­tä oli it­ses­tään­sel­vä va­lin­ta hoi­taa vai­mo it­se ko­to­na niin kau­an kuin vaan oma kun­to an­taa myö­ten.

Pent­ti Ku­ja­la on­kin var­si­nai­nen te­räs­faa­ri – yli 90-vuo­ti­as mies har­ras­taa edel­leen mo­nen­lais­ta kun­toi­lua ja yl­lä­pi­tää ter­veyt­tään. Ku­ja­lan pa­ris­kun­taa si­too yh­teen rak­kaus. Isän­tä sa­noo, et­tä kun ti­vi­his­ti ol­la­han yhy­res ja ra­kas­te­ta­han, niin kiin­ty­mys py­syy, vaik­ka on sai­raut­ta. Pa­rem­min vaan tu­loo rak­ka­hak­si, omais­hoi­ta­ja to­te­aa ai­van lii­kut­ta­van kau­niis­ti.

Pent­ti Ku­ja­la on myös yh­den­lai­nen poik­keus: yleen­sä kor­ke­al­le iäl­le pääs­seet omais­hoi­ta­jat ovat nai­sia, jot­ka huol­ta­vat sai­ras­ta­vaa mies­tään. Omais­hoi­ta­jia on kir­ja­va jouk­ko: yk­si hoi­taa sai­ras­tu­nut­ta puo­li­soa, toi­nen eri­tyis­las­ta, kol­mas van­hem­paan­sa.

Omais­hoi­to­suh­de on eri­lai­nen kuin pa­ri­suh­de tai van­hem­man ja lap­sen suh­de. Sai­ras­tu­mi­nen muut­taa omais­hoi­ta­jan ja hoi­det­ta­van suh­teen ta­sa­pai­noa: toi­nen on huol­ta­ja ja toi­nen huol­let­ta­va. Rak­kaus lä­heis­tä koh­taan saa seu­rak­seen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen huo­len, mo­nen­lai­set hoi­to­toi­men­pi­teet ja oman jak­sa­mi­sen miet­ti­mi­sen. Kes­ki­au­ke­a­man ju­tus­sa Pent­ti Ku­ja­la ker­too, et­tä on tär­ke­ää huol­taa myös it­se­ään. Jo­kai­nen vä­syy, sii­tä ei pää­se vält­tiin yk­si­kään omais­hoi­ta­ja. Vä­sy­mys­tä pi­tää hoi­taa, jot­tei se sai­ras­tu­ta hoi­ta­jaa. Hoi­det­ta­val­le voi vaik­ka­pa ha­kea in­ter­val­li­paik­kaa pal­ve­lu­yk­sik­köön. Jos­kus on myös pak­ko teh­dä se pää­tös, et­tä hoi­det­ta­va muut­taa ko­ko­naan pal­ve­lu­ta­loon. Se on val­ta­van iso asia – näh­dä ti­lan­ne re­a­lis­ti­ses­ti, tun­nis­taa jak­sa­mi­sen­sa ra­jat ja luo­pua rak­kaas­ta ih­mi­ses­tä.

Omais­hoi­ta­jat te­ke­vät ää­rim­mäi­sen ar­vo­kas­ta työ­tä. Hei­tä on ar­vi­oi­tu ole­van Suo­mes­sa noin 350 000. Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen mu­kaan pel­käs­tään van­hus­ten omais­hoi­ta­jat sääs­tä­vät yh­teis­kun­nan va­ro­ja jopa 2,8 mil­jar­dia eu­roa vuo­sit­tain. Laki omais­hoi­don tu­es­ta sää­det­tiin vuon­na 2006, ja Omais­hoi­ta­ja­liit­to toi­mii lä­hes joka paik­ka­kun­nal­la. Omais­hoi­ta­ja­lii­tos­ta saa myös pal­jon tie­toa ja tu­kea sekä hoi­ta­jan et­tä hoi­det­ta­van avuk­si ja jak­sa­mi­sek­si. Liit­to toi­mii myös omais­hoi­ta­jien edun­val­vo­ja­na, kun hal­li­tus päät­tää sii­tä, mil­lä kri­tee­rein ja min­kä­lai­sil­la sum­mil­la omais­hoi­ta­jia tu­e­taan.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?