JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
15.3.2018 8.00

Pieni merkki, iso merkitys

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tä­män leh­den si­vul­la 3 on ala­kul­mas­sa mus­ta­val­koi­nen merk­ki, jos­sa lu­kee ”vas­tuul­lis­ta jour­na­lis­mia”. Me­neil­lään on suo­ma­lais­ten Jour­na­lis­tin oh­jei­ta nou­dat­ta­vien tie­do­tus­vä­li­nei­den kam­pan­ja. Sil­lä ha­lu­taan ko­ros­taa, mi­ten vas­tuul­li­nen jour­na­lis­mi ero­aa sii­tä kai­kes­ta muus­ta hö­tös­tä, jota uu­ti­se­na koi­te­taan mark­ki­noi­da. Kam­pan­jan yh­tey­des­sä on lan­see­rat­tu vie­rei­sel­lä si­vul­lä ole­va merk­ki. Sitä saa­vat käyt­tää ai­no­as­taan Jour­na­lis­tin oh­jei­ta nou­dat­ta­vat me­di­at.

Jour­na­lis­tin oh­jeet ovat La­pu­an Sa­no­mis­sa­kin jo­kai­sen toi­mit­ta­jan pöy­däl­lä, ja mel­kein­pä vii­kot­tain pei­la­taan ko­via uu­ti­sai­hei­ta toi­mit­ta­jan etii­kan ja Jour­na­lis­tin oh­jei­den kaut­ta. Jour­na­lis­tin oh­jei­den en­sim­mäi­nen koh­ta kuu­luu seu­raa­vas­ti: ”Jour­na­lis­ti on vas­tuus­sa en­nen kaik­kea lu­ki­joil­leen. Heil­lä on oi­keus saa­da tie­tää, mitä yh­teis­kun­nas­sa ta­pah­tuu.” Tämä tar­koit­taa, et­tä jos kun­nas­sa on me­neil­lään vaik­ka­pa kiis­ta kun­nan vie­mä­ris­tä, toi­mit­ta­jien tär­kein teh­tä­vä on ra­por­toi­da ihan ta­val­li­sel­le la­pu­a­lai­sel­le asi­an kään­teis­tä. Leh­ti ei uu­ti­soin­nis­saan ota kan­taa, se ker­too mitä on ta­pah­tu­nut. Suo­mek­si sa­not­tu­na La­pu­an Sa­no­mil­le on ihan he­von hai­lee, tu­lee­ko se vie­mä­ri Hel­lan­maa­han, me vain uu­ti­soim­me sii­tä, mitä kaik­kea mah­dol­lis­ta ja mah­do­ton­ta vie­mä­rin­ve­don mut­kis­ta löy­tyy.

Jaa, mik­si? Sik­si, et­tä kun vie­mä­riin käy­te­tään yh­teis­kun­nan ra­haa – so. kan­sa­lais­ten mak­sa­mia ve­ro­eu­ro­ja – on seu­rat­ta­va tar­koin, et­tei mak­set­tu­ja ve­ro­ja käy­te­tä vää­rin tai uh­ra­ta po­li­tii­kan alt­ta­ril­le. Tä­män roo­lin ta­kia sa­no­ma­leh­dis­tä käy­te­tään jos­kus ni­mi­tys­tä ”val­lan vah­ti­koi­ra”. Vah­ti­koi­ran juok­su­lan­kaa koi­te­taan jos­kus ko­vas­ti ki­ris­tää eri­vä­ris­ten ryh­mit­ty­mien toi­mes­ta, mut­ta jour­na­lis­tin teh­tä­vä on py­syä lu­ja­na. Ham­paa­ton, hauk­ku­ma­ton vah­ti­koi­ra on tie­tys­ti vai­vat­to­min... Mut­ta sel­lai­sel­la ei isän­tä tee mi­tään.

Käy­kää­pä lu­ke­mas­sa nuo Jour­na­lis­tin oh­jeet (esi­mer­kik­si osoit­tees­sa www.jsn.fi), ja jos he­rää ky­sy­myk­siä, pan­kaa pos­tia! Avaam­me mie­lel­läm­me ju­tun­te­on pe­rus­tei­ta laa­jem­min­kin.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?