JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
29.8.2017 6.00

Pika-baari, Inva, Haisu ja Väkä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Vii­me vii­kol­la ky­sel­tiin leh­des­sä van­ho­jen asi­oi­den pe­rään.

Kir­kon ris­tin luo­din­rei­jis­tä saa­tiin tie­toa mo­nel­ta ih­mi­sel­tä. Li­sää ai­hees­ta si­vul­la 5. Ih­me­tel­tiin myös ka­ku­lis­kep­piä ja fyrs­ros­kaa. Ka­ku­lis­ke­pis­tä tuli eri­no­mai­sia sel­vi­tyk­siä ja ku­vi­a­kin. Jut­tua pi­dem­mäs­ti tors­tai­na. Fyrs­ros­ka jäi vie­lä sel­vi­tyk­set­tä. Jos joku jo­ta­kin tie­tää, il­mi­nee­rat­kaa!

Maa­nan­tain lou­nas­tun­nil­la ru­vet­tiin leh­den väen kes­ken muis­te­le­maan van­ho­ja la­pu­a­lai­sia ko­koon­tu­mis­paik­ko­ja. Pai­kat muis­tet­tiin, mut­ta moni asia on jo pai­nu­nut un­ho­laan­kin.

La­pu­an ja Nur­mon­jo­kien yh­ty­mä­koh­das­sa joen pen­kal­la oli en­nen van­haan Pika-baa­ri. Kuka baa­ria piti? Ja kos­ka se sul­jet­tiin? Ai­na­kaan 1970-lu­vun lop­pu­puo­lel­la sii­nä ei enää baa­ria ol­lut, mut­ta vuok­ra­lai­sia kyl­lä. Oli­ko siel­lä le­vy­au­to­maat­ti? Mitä lim­saa juo­tiin, ja pils­ne­riä tie­tys­ti kans? Sai­ko jää­te­löä?

So­tain­va­li­di­ki­os­kis­ta­kin on mo­nel­la muis­to­ja. Se si­jait­si sa­mal­la pai­kal­la Kaup­pa­ka­dul­la, jos­sa nyt on ke­säi­sin Vir­ki­än jää­te­lö­ki­os­ki. ”In­va” il­mei­ses­ti pe­rus­tet­tiin so­tain­va­li­dien tu­ke­mi­sek­si. Täs­tä­kin kuu­li­sim­me mie­lel­läm­me li­sää. Jos­kus 1980-lu­vul­la sen os­ti Man­te­reen Sep­po, jol­loin ki­os­kis­ta tuli uu­de­nai­kai­nen ham­pu­ri­lais­baa­ri, jos­ta sai en­sim­mäi­se­nä La­pu­al­la peh­mis­tä.

Ja en­täs Hai­su? Moni muis­taa ki­os­kin, joka si­jait­si en­sin Ala­jo­en ta­lon ul­ko­ra­ken­nuk­sen nur­kal­la Ko­so­lan­ris­til­lä ja muut­ti sii­tä kau­pun­gin­ta­lon kul­mal­le. Ki­os­kia piti Nik­ka­rin Tau­no. Mik­si ki­os­kia sa­not­tiin Hai­suk­si? Tä­män kir­joit­ta­ja on os­ta­nut Hai­sul­ta ai­na­kin sal­mi­ak­ki­sam­ma­koi­ta. Toi­nen ki­os­ki oli tie­tys­ti Väkä eli Väis­ki, Hie­ta­lan Väi­nön ki­os­ki Vä­li­läs­sä. Siel­tä os­tet­tiin me­ri­ros­vo­ra­ho­ja, jot­ka Väkä lait­toi pa­pe­rit­ruut­tuun. Väkä on pai­koil­laan edel­leen.

Lait­ta­kaa­pa näis­tä pai­kois­ta muis­to­ja tu­le­maan! Kai­ken­lai­set muis­tot ovat ter­ve­tul­lei­ta, myös ku­vat, jot­ka pa­lau­te­taan. Osoi­te on toi­mi­tus@la­pu­an­sa­no­mat.fi tai La­pu­an Sa­no­mat, Sa­no­ma­tie, 62100 La­pua. Voit­te muis­tel­la myös ni­met­tö­mä­nä.

Kai­ken­lai­nen muis­te­lus kel­paa, sat­tu­muk­set, hen­ki­löt ja po­ru­kat. Ju­tun­pät­kiä jul­kais­taan leh­den pääl­lä syk­syn mit­taan.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?