JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
11.1.2018 8.00

Sata vuotta veljessodasta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tänä vuon­na tu­lee ku­lu­neek­si sata vuot­ta Suo­men si­säl­lis­so­das­ta. Nuo­ri Suo­mi-nei­to ajau­tui vain pari kuu­kaut­ta it­se­näi­syys­ju­lis­tuk­sen jäl­keen so­ta­ti­laan, jos­sa veli nou­si vel­je­ään vas­taan.

Vuo­den 1918 tal­ven ja ke­vään ta­pah­tu­mis­ta on ku­lu­nei­den sa­dan vuo­den ai­ka­na käy­tet­ty mon­ta eri ni­mi­tys­tä. Niin te­ke­vät asi­as­ta pu­hu­jat edel­leen, ku­kin omis­ta aat­teel­li­sis­ta läh­tö­koh­dis­taan tai nä­ke­myk­sen­sä kaut­ta. La­pu­al­la on kai­ke­ti pu­hut­tu ylei­ses­ti va­paus­so­das­ta, joka viit­taa ve­nä­läis­ten maas­ta pois­ta­mi­seen ja it­se­näi­syy­den var­mis­ta­mi­seen.

So­das­ta käy­te­tään myös vä­rit­ty­nät­tä ni­mi­tys­tä pu­na­ka­pi­na, torp­pa­ri­ka­pi­na ker­too pal­jon myös val­lin­nees­ta yh­teis­kun­ta­jär­jes­tel­mäs­tä. Sa­nat kan­sa­lais­so­ta tai vel­jes­so­ta eh­kä kos­ket­ta­vim­min ker­to­vat sen, mis­tä raa­im­mil­laan oli kyse: jopa sa­man per­heen jä­se­net saat­toi­vat ol­la eri puo­lil­la rin­ta­maa.

Kaik­kein neut­raa­lein ni­mi­tys lie­nee ”vuo­den 1918 ta­pah­tu­mat”, jota ny­kyi­sin suo­si­tel­laan käy­tet­tä­väk­si sil­loin, kun ei ha­lu­ta ot­taa kan­taa asi­aan puo­les­ta tai vas­taan. Yleen­sä, kun olen vuo­den 1918 so­das­ta kir­joit­ta­nut si­säl­lis­so­ta-ni­mel­lä, on tul­lut pa­lau­tet­ta sekä puo­les­ta et­tä vas­taan: osa lu­ki­jois­ta ha­lu­aa, et­tä pu­hu­taan eh­dot­to­mas­ti va­paus­so­das­ta, osa taas on sitä miel­tä, et­tä pi­tää käyt­tää vie­lä neut­raa­lim­paa ni­mi­tys­tä.

Pelk­kä ta­pah­tu­mien ni­mi­tys he­rät­tää siis edel­leen pal­jon tun­tei­ta. Ih­meen vä­hän vii­me vuon­na, Suo­men sa­ta­vuo­tis­juh­lien yh­tey­des­sä, pu­hut­tiin mi­tään kan­sa­lais­so­das­ta. Asia nous­see enem­män ot­si­koi­hin tänä vuon­na, kun ta­pah­tu­mis­ta on ku­lu­nut sata vuot­ta.

Vuon­na 1918 Suo­mi oli kah­ti­a­ja­kau­tu­nut muun mu­as­sa sik­si, et­tä sää­ty-yh­teis­kun­nan ha­jo­tes­sa rai­lo omis­ta­van ja pal­kol­lis­ten luo­kan vä­lil­lä oli en­tis­tä sy­vem­pi. Sa­man­kal­tai­sia ja­ko­lin­jo­ja on tä­nä­kin päi­vä­nä. Työl­li­set ja työt­tö­mät, ra­sis­tit ja su­vait­se­vai­set, suu­ro­mis­ta­jat ja pi­ka­vip­pi­on­gel­mai­set, syr­jäy­ty­neet ja me­nes­ty­jät. Sa­dan vuo­den ta­kaa soi­si opi­tun ai­na­kin sen, et­tä rai­lo on syy­tä ku­roa um­peen, en­nen kuin ajau­du­taan ää­ri­ti­lan­tee­seen. Toi­vot­ta­vas­ti si­säl­lis­so­das­ta pääs­tään tänä vuon­na kes­kus­te­le­maan kiih­kot­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?