JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
27.8.2019 7.00

Toimittajana kohtasin paljon ihmisiä

Fan­ni Aal­to

fan­ni.aal­to@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Mik­si tois­ten ih­mis­ten koh­taa­mi­nen on mer­kit­tä­vää ja mil­tä se tun­tuu? Eten­kin tä­män päi­vän hek­ti­nen elä­män­ryt­mi ja äly­lait­tei­den ruu­tu­jen tui­jot­te­lu on muun­ta­nut mo­net koh­taa­mi­set di­gi­taa­li­sik­si. Us­kon, et­tä täl­lai­se­na ai­ka­na konk­reet­ti­nen tar­ve ta­va­ta toi­sia ih­mi­siä kas­vaa en­ti­ses­tään. Ke­sän ajan toi­mit­ta­ja­na työs­ken­te­ly on avan­nut ai­van eri­tyi­sen ik­ku­nan tois­ten ih­mis­ten ta­paa­mi­seen.

Mil­tä tun­tuu esi­mer­kik­si men­nä hei­dän ko­tei­hin­sa ja kuun­nel­la muis­to­ja ja ker­to­muk­sia? Kaik­ki ih­mi­set ovat täyn­nä eri­lai­sia ta­ri­noi­ta ja ker­to­muk­sia, kun oi­kein py­säh­tyy kuun­te­le­maan. Kai­kes­ta on mah­dol­lis­ta löy­tää hel­miä. Mo­nen­lai­sia ta­ri­noi­ta tämä kesä on­kin toi­mit­ta­jan työn puo­les­ta tuo­nut tul­les­saan. Täs­sä koh­taa syk­syn kyn­nyk­sel­lä voi sa­noa, et­tä on op­pi­nut La­pu­an toi­min­nas­ta, ih­mi­sis­tä ja mo­ni­nai­suu­des­ta pal­jon uut­ta mo­nes­ta nä­kö­kul­mas­ta.

Ke­sän ai­ka­na on no­pe­a­tem­poi­ses­ti tul­lut otet­tua hal­tuun niin maan­vil­je­lyä ja ti­lus­jär­jes­te­lyi­tä kos­ke­vat tee­mat kuin myös mo­nien pe­rin­teis­ten ke­sä­ta­pah­tu­mien ki­ma­rat. Jo­kai­sen kir­joi­te­tun leh­ti­ju­tun ta­ka­na on ai­na tois­ten ih­mis­ten kuun­te­le­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus. Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ja kuun­te­lu ovat osaa­mis­ta, jota kuka ta­han­sa voi tie­toi­ses­ti op­pia ja ke­hit­tää. Näi­tä tai­to­ja tar­vit­see niin toi­mit­ta­ja kuin kuka ta­han­sa muu­kin, joka koh­taa työs­sään toi­sia ih­mi­siä ja te­kee yh­teis­työ­tä.

Mää­rit­te­li­sin toi­mit­ta­jan työn ole­van omas­sa sar­jas­saan laa­ja-alais­ta asi­an­tun­ti­juut­ta, joka edel­lyt­tää suur­ten in­for­maa­ti­o­mää­rien te­ho­kas­ta hal­lin­taa ja ky­kyä poi­mia asi­oi­den ydin. Asi­aan kuu­luu myös nos­tat­taa esiin oi­kei­ta hel­miä. Ai­ka moni seik­ka on mie­tit­ty­nä ja jär­jes­tet­ty­nä, en­nen kuin fyy­si­nen pa­pe­ri­leh­ti le­pää pöy­däl­lä.

Ni­me­no­maan lu­ke­mat­to­mat koh­taa­mi­set ja kes­kus­te­lut ovat se ele­ment­ti, mis­tä jo­kai­nen leh­ti ra­ken­tuu. Jo­kai­nen tä­män ke­sän koh­taa­mi­nen on opet­ta­nut jo­tain uut­ta ja tar­jon­nut kur­kis­tuk­sen tois­ten ih­mi­sen ker­to­muk­siin ja ajan­koh­tai­siin pai­kal­li­siin il­mi­öi­hin. Val­lit­se­va fii­lis on kii­tol­li­nen ja va­kuut­tu­nut sii­tä, et­tä mitä enem­män toi­sia ih­mi­siä ta­paa eri olo­suh­teis­sa, sitä enem­män op­pii.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?