JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
25.6.2020 7.00

Toimittelu pitää virkiänä

Kal­le Vaah­to­nie­mi

kal­le.vaah­to­nie­mi@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Moni on poik­keuk­sel­li­sen ke­vään ai­ka­na he­rän­nyt to­del­li­suu­teen sii­tä, mi­ten riip­pu­vai­nen ih­mi­nen on­kaan toi­sis­ta ih­mi­sis­tä. Voi­si sa­noa, et­tä so­si­aa­li­nen kans­sa­käy­mi­nen on elin­tär­ke­ää syn­ty­mäs­tä kuo­le­maan, sil­lä ei­hän tää­lä ku­kaan yk­sin pär­jää.

Täs­sä leh­des­sä on pu­het­ta muun mu­as­sa van­hus­ten ruo­kai­lus­ta ja sii­nä ta­pah­tu­vas­ta tär­ke­äs­tä jut­te­lu­het­kes­tä mui­den kans­sa. Mie­les­tä­ni Riit­ta Kan­gas­luo­ma (PS.) nos­ti hy­vin esiin kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa pie­nen, mut­ta si­tä­kin tär­ke­äm­män asi­an sa­no­en, et­tä ruo­kai­lu saat­taa ol­la mo­nel­le van­huk­sel­le se ai­noa so­si­aa­li­nen het­ki päi­väs­sä.

Tätä me päi­vit­täin ih­mi­siä töis­sä ja har­ras­tuk­sis­sa nä­ke­vät nuo­rem­mat em­me ai­na huo­maa. Jut­tua löy­tyy myös mies­ker­hois­ta, jos­sa mie­het ko­kous­ta­vat joka aa­mu pu­hu­maan päi­vän polt­ta­vis­ta ai­heis­ta. Var­mas­ti moni mie­het aa­mul­la näh­des­sään nau­rah­taa, et­tä taas sie­lä pää­te­tään kau­pun­gin asi­ois­ta, mut­ta kuin­ka tär­ke­ää mies­ten toi­min­ta on­kaan hei­dän oman hy­vin­voin­tin­sa kan­nal­ta!

On to­del­la tär­ke­ää hen­ki­sen hy­vin­voin­nin kan­nal­ta pääs­tä niin sa­no­tus­ti ”toi­mit­te­le­ma­han” joka aa­mu, vaik­ka mie­het tus­kin sitä it­se myön­tä­vät­kään. On huo­mat­ta­va, et­tä toi­mit­te­luun liit­tyy pal­jon muu­ta­kin, kuin pu­hu­mis­ta. En­sin­nä­kin täy­tyy tie­tää it­se asi­ois­ta.

Tie­toa saa par­hai­ten liik­ku­mal­la esi­mer­kik­si ur­hei­lu­ta­pah­tu­mis­sa ja seu­raa­mal­la maa­il­man me­noa. Tä­män li­säk­si täy­tyy osa­ta kuun­nel­la myös mui­ta, jot­ta voi sa­noa oman mie­li­pi­teen­sä tai ker­toa oman ta­ri­nan­sa ai­hee­seen liit­ty­en. Tot­ta kai muis­tia vir­kis­tää vaik­ka van­ho­jen ar­mei­ja­muis­to­jen muis­te­lu ja nii­den ker­to­mi­nen muil­le.

Kum­mas­ti jut­tua tun­tuu joka iki­nen aa­mu mie­hil­lä ole­van, vaik­ka mi­tään ai­he­lis­taa he tus­kin kos­kaan ovat teh­neet. Mi­käs sen pa­rem­paa ai­vo­jump­paa ja vie­lä il­man eril­lis­tä jär­jes­tö­toi­min­taa! Pal­jon­ko­han kau­pun­ki sääs­tää mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­ta pel­käs­tään sil­lä, et­tä mie­het ke­rään­ty­vät it­se­näi­ses­ti toi­mit­te­le­maan joka aa­mu?

Muu­ten­kin leh­ti on täyn­nä jol­lain ta­val­la ilois­ta asi­aa yh­des­sä te­ke­mi­ses­tä. On juos­tu pal­lon pe­räs­sä, ol­tu ra­veis­sa, pai­nit­tu har­ras­tus­mie­les­sä ja pe­lat­tu pe­sis­tä.

Ei muu­ta kun lu­ke­maan ja toi­mit­te­le­maan!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?