JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
5.3.2020 7.00

Tutulle virkailijalle ei tarvitse selittää kaikkea

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Jo­kai­nen meis­tä tie­tää ti­lan­teen: Asi­oit jon­kin hen­ki­lö­koh­tai­sen asi­an kans­sa ins­tans­sis­sa X, ja siel­lä on jäl­leen uu­si ih­mi­nen vas­tas­sa. Ryh­dyt se­lit­tä­mään asi­aa­si lä­hes mui­nai­sis­ta kreik­ka­lai­sis­ta läh­tien. ”No sil­loin vuon­na 2002 kun en­sim­mäi­sen ker­ran...” – täs­sä koh­das­sa se vi­ran­hal­ti­ja­kin huo­kai­see en­sim­mäi­sen ker­ran. Rai­vos­tut­ta­vaa ja tur­va­ton­ta­kin on, jos ky­sees­sä on oma ter­veys. Jos jou­tuu lää­kä­röi­mään pal­jon, ja vas­tas­sa on joka ker­ta uu­si val­ko­tak­ki, tun­tee po­ti­las it­sen­sä lä­hes pel­lek­si kun kym­me­nen­nen ker­ran se­lit­tää sa­mo­ja oi­rei­ta. Toki siel­lä ko­neel­la on meis­tä toi­vot­ta­vas­ti jon­kin­lais­ta his­to­ri­aa, mut­ta ai­ka usein sil­ti uu­del­le ih­mi­sel­le pi­tää ker­toa koko sai­ras­his­to­ria.

Tämä sama kos­kee eri­lai­sia eri­tyis­ryh­mil­le suun­nat­tu­ja pal­ve­lu­ja, jois­sa vi­ran­hal­ti­joi­den py­sy­vyy­del­lä on ai­van eri­tyi­sen iso mer­ki­tys. Jos per­hees­sä on eri­tyis­lap­si tai vam­mais­pal­ve­lu­ja käyt­tä­vä ai­kui­nen, on su­ju­van elä­mi­sen ja hy­vien pal­ve­lu­jen yk­si tae se, et­tä asi­oin­ti­kump­pa­nit ovat tut­tu­ja ih­mi­siä. On tär­ke­ää, et­tä vi­ran­hal­ti­ja op­pii tun­te­maan per­heen ja pal­ve­lu­ja tar­vit­se­van ih­mi­sen.

Kun esi­mer­kik­si vam­mais­pal­ve­lu­ja käyt­tä­vien lä­hei­set muu­ten­kin jou­tu­vat tais­te­le­maan mo­nen asi­an puo­les­ta, on taak­ka tup­la­ko­koi­nen, jos joka ker­ta asi­oi­des­sa on pai­kal­la uu­si kas­vo. Kun edel­li­sen ni­men op­pii, on­kin vir­kai­li­ja vaih­tu­nut.

Saim­me leh­teen pa­lau­tet­ta, et­tä La­pu­al­la edel­lä­ku­vat­tu kos­kee vam­mais­pal­ve­lu­ja. Vir­kai­li­jois­ta on ty­kät­ty, mut­ta vaih­tu­vuus har­mit­taa.

Jos teil­lä on ai­hees­ta ko­ke­mus­ta, pan­kaa­pa vies­tiä tu­le­maan. Vi­ri­tel­lään jut­tua lä­hi­viik­koi­na.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?