JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
19.9.2019 8.00

Ulkoi­lu­ys­tä­väksi

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Moni ikäih­mi­nen ei us­kal­la tai pys­ty ul­koi­le­maan yk­sin, vaik­ka mie­li te­ki­si. Hoi­to­lai­tok­sis­sa hen­ki­lö­kun­nal­la on har­voin ai­kaa hoi­to­työn ohel­la läh­teä työ­päi­vän ai­ka­na kä­ve­le­mään nii­den asuk­kai­den kans­sa, jot­ka sii­hen vie­lä pys­tyi­si­vät.

Me lii­kun­ta­ky­kyi­set­kin mo­nes­ti kai­paam­me jut­tu- ja lenk­ki­seu­raa. Sil­loin tu­lee hel­pom­min nous­tua pois soh­van poh­jal­ta lo­ju­mas­ta, kun on joku, jon­ka kans­sa läh­teä ulos tuu­let­tu­maan ja pa­ran­ta­maan maa­il­maa.

Par­hail­laan on käyn­nis­sä Ikäins­ti­tuu­tin kuu­kau­den mit­tai­nen haas­te­kam­pan­ja, jos­sa haas­te­taan kun­tien val­tuu­tet­tu­ja, luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä ja vi­ran­hal­ti­joi­ta ul­koi­le­maan ikäih­mis­ten kans­sa. Myös Van­hus­ten­viik­ko lä­hes­tyy ja se hui­pen­tuu tänä vuon­na val­ta­kun­nal­li­seen iäk­käi­den ul­koi­lu­päi­vään 10.10. La­pu­al­la­kin on suun­ni­tel­tu ky­sei­sel­le päi­väl­le ikäih­mis­ten ul­koi­luun liit­ty­vää ta­pah­tu­maa.

Sitä en­nen, ja mie­lel­lään myös sen jäl­keen, kuka ta­han­sa voi ryh­tyä ul­koi­lu­ys­tä­väk­si iäk­kääl­le ih­mi­sel­le. Kun­tien ul­koi­lu­koor­di­naat­to­rei­den lu­et­te­los­ta en löy­tä­nyt La­pu­al­le ni­met­tyä hen­ki­löä, mut­ta kau­pun­gin lii­kun­ta- ja nuo­ri­so­toi­men­pääl­lik­kö Niko Sa­vi­nai­nen var­mas­ti osaa neu­voa, jos in­nok­kuut­ta löy­tyy. Kyn­nys men­nä oma­toi­mi­ses­ti jo­hon­kin pal­ve­lu­ko­tiin ky­sy­mään ul­koi­lu­ka­ve­ria, on ai­van lii­an kor­kea.

Myös la­pu­a­lai­set nuo­ret, vaik­ka nuo­ri­so­val­tuus­to tai lu­ki­on op­pi­las­kun­nan hal­li­tus, voi­si tem­pais­ta ai­nut­laa­tui­sen ta­pah­tu­man, ja läh­teä ul­koi­lu­ys­tä­vik­si van­huk­sil­le pal­ve­lu­ta­loi­hin. Vä­hän sa­maan ta­paan, kuin käyt­te van­ho­jen tans­sien mer­keis­sä ilah­dut­ta­mas­sa van­huk­sia lai­tok­sis­sa. Siel­lä asuu hei­tä­kin, jot­ka mie­lel­lään läh­ti­si­vät ulos, jos sel­lai­nen mah­dol­li­suus tar­jot­tai­siin.