JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
5.11.2019 8.00

Varaudumme Postin lakkoon

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Pos­ti­a­lan Uni­o­ni eli PAU uh­kaa en­si vii­kol­la la­kol­la, mi­kä­li työ­nan­ta­ja­o­sa­puo­li ajaa läpi kaa­vai­le­man­sa ”tes-hal­puu­tuk­set”. Lak­ko al­kai­si en­si maa­nan­tai­na 11. mar­ras­kuu­ta aa­mu­kuu­del­ta ja lop­pui­si 24. päi­vä sun­nun­tai­na yöl­lä.

Tes-hal­puu­tuk­sil­la PAU viit­taa Pos­tin suun­ni­tel­miin siir­tää osa työn­te­ki­jöis­tä PAU:n työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta Te­ol­li­suus­lii­ton ja Me­di­a­lii­ton tes­siin, jol­loin palk­ka saat­taa työn­te­ki­jäl­lä pu­do­ta usei­ta sa­to­ja eu­ro­ja, suu­rim­mil­laan jopa yli tu­hat eu­roa.

Työn­te­ki­jä­puo­len kan­nan asi­aan ym­mär­tää. Yk­si­kään pal­kan­saa­ja ei pu­re­mat­ta nie­le tuon kal­tai­sia pal­ka­na­len­nuk­sia.

Sa­maan ai­kaan myös työ­nan­ta­jan ti­lan­ne on han­ka­la: Pos­tin ja­ka­man ta­va­ran mää­rä vä­he­nee ro­mah­dus­mai­ses­ti joka vuo­si, mut­ta kil­pai­lus­sa pi­täi­si py­syä mu­ka­na ja tuot­taa kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja­ke­lua.

Sa­no­ma­leh­dis­töl­le Pos­tin pal­ve­lu on vuo­si vuo­del­ta huo­non­tu­nut. Ja­ke­lun hin­ta on nous­sut ai­van us­ko­mat­to­min ko­ro­tuk­sin vuo­sit­tain. Vii­me vuo­den­vaih­tees­sa Pos­ti ko­rot­ti La­pu­an Sa­no­mien ja­ke­lun hin­taa lä­hes kah­dek­sal­la pro­sen­til­la. Pal­ve­lua lei­ka­taan koko ajan, ja­ke­lu­päi­viä vä­hen­ne­tään ja ja­ke­lu­ai­ko­ja pi­den­ne­tään. Etä­ja­ke­lu tak­ku­aa jat­ku­vas­ti. Ei mene viik­koa, et­tei meil­le joku ti­laa­ja soi­ta ja­ke­lu­häi­ri­ös­tä.

Ete­lä-Poh­jan­maal­la ei tois­tai­sek­si ole ja­ke­lu­yh­ti­ö­tä, joka ky­ke­ni­si sa­man­lai­seen ja­ke­lu­mal­liin ja yh­tä mo­neen ja­ko­päi­vään myös si­vu­ky­lil­lä kuin Pos­ti. Jos on, ot­ta­kaa äk­kiä yh­teyt­tä... Täl­lä het­kel­lä olem­me kui­ten­kin vie­lä Pos­tin ar­moil­la.

Mi­kä­li lak­ko tu­lee, se kos­kee vain pe­rus­ja­ke­lua eli ns. päi­vä­kan­toa. Var­hais­ja­ke­lus­sa leh­det ja­e­taan nor­maa­lis­ti. Niil­le, joil­ta leh­ti jää saa­mat­ta, avaam­me nä­köis­leh­den va­paas­ti kaik­kien lu­et­ta­vak­si verk­ko­si­vuil­lem­me. Li­säk­si ha­em­me leh­det pai­nos­ta ja tuom­me nii­tä nip­pui­na kont­to­ril­le sekä ja­ke­lu­pis­tei­siin si­vu­ky­lil­le; ai­na­kin Tiis­tel­le, Hel­lan­maa­han ja Kau­ha­jär­vel­le on tar­koi­tus vie­dä leh­tiä. Niil­le, jot­ka tu­le­vat ha­ke­maan leh­ten­sä kont­to­ril­ta, läm­mi­täm­me glö­giä ja tar­jo­am­me pi­pa­rei­ta.

Pa­hoit­te­lem­me ko­vas­ti ti­lan­net­ta ja ko­e­tam­me pi­tää tei­dät ajan ta­sal­la. Seu­rat­kaa uu­ti­soin­tia ver­kos­sa, so­mes­sa ja tors­tain leh­des­sä.