JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
19.9.2022 11.25

Huippuluokan etnomusiikkia sunnuntain messussa

La­pu­al­la pari vuot­ta työs­ken­nel­lyt Riit­ta He­po­mä­ki ase­te­taan sun­nun­tain mes­sun yh­tey­des­sä tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen vir­kaan.

Vir­kaa­na­set­ta­mis­mes­sus­sa pää­see kuu­le­maan ta­so­kas­ta se­ne­ga­li­lais­ta mu­siik­kia. Yk­si esiin­ty­vis­tä muu­si­kois­ta on ni­mit­täin pal­kit­tu lyö­mä­soi­tin­tai­tei­li­ja Ya­mar Thiam, joka on mu­si­soi­nut muun mu­as­sa Yo­us­sou N'Dou­rin kans­sa.

Pas­to­ri Riit­ta He­po­mä­ki on ai­em­min pal­vel­lut muun mu­as­sa Tan­sa­ni­an ja Ka­na­dan kirk­koa, ja hän tie­tää, et­tä mu­sii­kin avul­la on help­po koo­ta yh­teen ma­ku­pa­lo­ja eri maa­no­sis­ta.

– Ajat­te­lin, et­tä vir­kaa­na­set­ta­mis­mes­sus­sa oli­si mie­luis­ta ol­la jo­ta­kin, mikä tun­tuu omal­ta. Mu­siik­ki on uni­ver­saa­li kie­li, jon­ka avul­la eri kult­tuu­reis­ta voi naut­tia, hän ku­vai­lee.

Af­rik­ka­lai­ses­sa mu­sii­kis­sa He­po­mä­ki kuu­lee elä­män syk­keen. Se tun­tuu ke­hol­li­se­na ja ko­ko­nais­val­tai­se­na ko­ke­muk­se­na. Af­rik­ka­lai­nen mu­siik­ki yh­dis­tää hä­net ih­mi­siin Tan­sa­ni­as­sa.

– Olen tosi iloi­nen, et­tä kuo­ro­lai­set ja soit­ta­jat ovat näh­neet pal­jon vai­vaa tä­män mes­sun eteen. Omien muu­si­koi­den li­säk­si esiin­tyy upea ar­tis­ti Ya­mar Thiam. Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen vir­sis­sä on kai­ku­ja Af­ri­kas­ta, Ame­ri­kas­ta ja Suo­mes­ta.

"Mi­kään ei yl­lä­tä"

Ul­ko­mail­la vie­te­tyt vuo­det ovat muo­kan­neet Ro­va­nie­mel­tä läh­töi­sin ole­vaa Riit­ta He­po­mä­keä si­ten, et­tä pap­pi­na mi­kään asia ei enää yl­lä­tä.

– Olen saa­nut elää niin mo­nen­lai­sis­sa yh­tei­söis­sä, tu­tus­tua eri­lai­siin ih­mi­siin, kuul­la mo­nen­lai­sia ta­ri­noi­ta. Kun kie­li, kult­tuu­ri ja ym­pä­ris­tö kuo­ri­taan pois, jäl­jel­le jää ai­na ih­mi­nen, joka on kaik­ki­al­la sa­man­lai­nen. Kai­kil­la meil­lä on sa­man­lai­set tar­peet, pe­lot, ilot ja su­rut.

Tul­kaa kirk­koon sun­nun­tai­na

Riit­ta He­po­mä­en mie­les­tä La­pu­al­la työs­sä ole­mi­nen kaik­kien ai­kai­sem­pien elä­män­vai­heit­ten jäl­keen tun­tuu hy­väl­tä.

– Tun­tui luon­te­val­ta tul­la La­pu­al­le töi­hin, kos­ka Ete­lä-Poh­jan­maa alu­ee­na oli mi­nul­le ja puo­li­sol­le­ni tut­tu ai­kai­sem­mil­ta vuo­sil­ta. Mi­nut on otet­tu erit­täin hy­vin tääl­lä vas­taan ja tääl­lä on kiva teh­dä työ­tä. Tääl­lä on iha­nia ih­mi­siä ky­lät pul­lol­laan ja toi­voi­sin tie­tys­ti, et­tä kirk­koon tu­li­si sun­nun­tai­na kaik­ki kyn­nel­le ky­ke­ne­vät.

Yo­us­sou N'Dou­rin or­kes­te­ris­sa

Se­ne­ga­li­lai­nen vuon­na 1962 syn­ty­nyt Ya­mar Thiam soit­taa mes­sus­sa sekä soo­loa et­tä muun bän­din mu­ka­na. Hän kuu­luu tun­net­tuun pe­rin­ne­muu­si­koi­den su­kuun ja seu­ra­si jo pie­nes­tä pi­tä­en isän­sä ja se­tien­sä mes­ta­ril­lis­ta pu­hu­van rum­mun, ta­man soit­toa. Thiam soit­ti 1980-lu­vul­la myös Se­ne­ga­lin su­per­täh­den, Yo­us­sou N´Dou­rin kans­sa.

Suu­ri­ko­koi­sia sa­bar- ja djem­be-rum­pu­ja soi­te­taan pää­a­si­as­sa is­tu­en. Pu­hu­va rum­pu, tama, on yleen­sä rum­pu­ryh­män so­lis­ti- ja joh­ta­ja­rum­pu, jon­ka soit­ta­ja toi­mii usein ti­lai­suu­den se­re­mo­ni­a­mes­ta­ri­na seu­ra­ten tar­kas­ti tans­si­joi­den liik­kei­tä. Sa­bar- ja djem­be-rum­pu­jen kal­vot ovat yleen­sä vuo­hen nah­kaa, tama-rum­mun kal­vot taas va­raa­nin eli lis­kon nah­kaa. Tai­ta­vim­mat rum­pa­lit myös te­ke­vät rum­pun­sa it­se.

Pal­kit­tu ar­tis­ti

Ya­mar Thiam aset­tui Suo­meen py­sy­väs­ti vuon­na 1992 ja asuu Ala­jär­vel­lä. Hä­nen yh­ty­een­sä Ga­la­xy tun­ne­taan yh­te­nä kor­ke­a­ta­soi­sim­mis­ta ja am­mat­ti­tai­toi­sim­mis­ta af­rik­ka­lai­syh­ty­eis­tä Eu­roo­pas­sa, ja vuon­na 2005 Ga­la­xy sai kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön myön­tä­män Suo­mi-pal­kin­non.

Thiam on teh­nyt yh­teis­työ­tä mo­nien eri mu­sii­kin­la­jien huip­pu­tai­ta­jien kans­sa Suo­mes­sa ja muu­al­la Eu­roo­pas­sa, heis­tä mai­nit­ta­koon Ot­to Don­ner, Ee­ro Koi­vis­toi­nen ja Ra­oul Björ­ken­heim. Thiam on esiin­ty­nyt fes­ti­vaa­leil­la, vie­rail­lut lyö­mä­soit­ta­ja­na mo­nil­la ää­nit­teil­lä, kon­ser­toi­nut kou­lu- ja päi­vä­ko­ti-ikäi­sil­le, opet­ta­nut af­rik­ka­lais­ten rum­pu­jen soit­toa ja teh­nyt uraa­uur­ta­vaa mo­ni­kult­tuu­ri­suus- ja su­vait­se­vai­suus­työ­tä muun mu­as­sa Maa­il­man Mu­sii­kin kes­kuk­sen ja Kon­sert­ti­kes­kuk­sen kaut­ta.

Riit­ta Juk­ko­la

Riit­ta Thiam

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?