JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
9.5.2023 8.00

Kesä alkaa markkinoilta – ja säätiedote hellii

Markkinoilla on monena vuonna ollut tosi lämmin. Vuonna 2018 saatiin olla näin hellevaatteissa. Säätiedote lupaa nytkin loppuviikolle mahtavaa keliä.

Markkinoilla on monena vuonna ollut tosi lämmin. Vuonna 2018 saatiin olla näin hellevaatteissa. Säätiedote lupaa nytkin loppuviikolle mahtavaa keliä.

Arkistokuva: Tarja Kojola

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an ke­vät­mark­ki­nat jär­jes­te­tään pe­rä­ti 50. ker­ran tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na, per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na.

– Vuo­des­ta 1972 yh­tä­jak­soi­ses­ti jär­jes­tet­ty­jä mark­ki­noi­ta ei ole jär­jes­tet­ty Pat­ruu­na­teh­taan on­net­to­muus­vuon­na 1976 ei­kä ko­ro­na­vuon­na 2020, ker­too or­ga­ni­saat­to­ri Heik­ki Huh­ta­mä­ki Vir­ki­än jal­ka­pal­lo­ja­os­tos­ta.

– En­sim­mäi­set La­pu­an ke­vät­mark­ki­nat syn­tyi­vät kau­pun­gin elin­kei­no­a­si­a­mies Au­lis Yli­se­län ja La­pu­an yrit­tä­jien yh­tei­se­nä ta­pah­tu­ma­na. Yrit­tä­jien luo­vut­tua jär­jes­te­lyis­tä, ot­ti ve­to­vas­tuun jär­jes­te­lyis­tä Vir­ki­än ylei­sur­hei­lu­ja­os­ton ta­lou­des­ta vas­taa­va Aart­si Lundén, Huh­ta­mä­ki muis­te­lee his­to­ri­aa.

– Lundé­nin apu­lai­se­na ai­em­min ol­lut Pent­ti Kok­ko ot­ti ve­to­vas­tuun jär­jes­te­lyis­tä ja Kok­ko hoi­ti mark­ki­na­jär­jes­te­ly­jä pit­kän ru­pe­a­man.

Vuo­si­kym­men­ten ajan mark­ki­nat jär­jes­tet­tiin Kaup­pa­ka­dul­la ja 2000-lu­vul­la ker­ran Pou­tun­tiel­lä.

– Ylei­sur­hei­lu­ja­os­ton jäl­keen Vir­ki­än pai­ni­ja­os­to hoi­ti mark­ki­na­jär­jes­te­ly­jä muu­ta­man vuo­den ajan ja sa­mal­la mark­ki­nat siir­tyi­vät La­pu­an viih­tyi­säl­le to­ril­le. Yli kym­me­nen vii­me­vuot­ta jär­jes­te­lyis­tä on vas­tan­nut Vir­ki­än jal­ka­pal­lo­ja­os­to, Huh­ta­mä­ki tie­tää.

– Mo­ni­puo­li­nen kaup­pi­ait­ten, kä­den­tai­ta­jien, jär­jes­tö­jen, yh­tei­sö­jen ja yh­dis­tys­ten tar­jon­ta täyt­tää myyn­ti­pai­kat. To­rin sata myyn­ti­paik­kaa näyt­tää täyt­ty­vän, Huh­ta­mä­ki ar­vi­oi.

– Mark­ki­na­myy­jil­lä ja eri­lai­sil­la yh­tei­söil­lä on var­mas­ti tar­jol­la jo­kai­sel­le jo­ta­kin. Mark­ki­na­tun­nel­maa alu­eel­le tuo myös ti­vo­li.

Mark­ki­na­la­vas­ta on vuo­sien saa­tos­sa muo­dos­tu­nut suo­sit­tu koh­taus­paik­ka.

– La­val­la on tar­jol­la oh­jel­maa mo­lem­pi­na päi­vi­nä. Ta­pah­tu­man aloit­ta­va per­jan­tai­na tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan ker­ho­tä­dit las­ten mu­sa­het­kel­lä, joka lei­kit­tää ja lau­lat­taa per­heen pie­nim­piä. Lau­an­tai aloi­te­taan las­ten mu­siik­kid­raa­mal­la, kun la­val­le nou­se­vat Kings Kids eli ”ku­nin­kaan lap­set” hel­lun­tai­seu­ra­kun­nas­ta. Mark­ki­na­vä­el­le tuo ter­veh­dyk­sen­sä myös kau­pun­gin­joh­ta­ja Satu Kan­ka­re, Huh­ta­mä­ki lu­et­te­lee.

– Lau­an­tai­na la­val­le nou­se­vat la­pu­a­lai­set olym­pi­a­mi­ta­lis­tit, se on var­mas­ti kiin­nos­ta­vaa ur­hei­lu­vä­el­le. Mo­ni­puo­lis­ten mu­siik­kie­si­tys­ten li­säk­si pää­se­vät la­val­le ka­ra­o­ken har­ras­ta­jat. Li­säk­si per­jan­tai­na mark­ki­na­la­val­la jär­jes­te­tään La­pu­an Sa­no­mien emän­nöi­mä ka­ra­o­ke­ki­sa, sar­jat ovat lap­sil­le ja ai­kui­sil­le. Edel­li­sen ker­ran vuon­na 2019 mark­ki­noil­la ol­lut ka­ra­o­ke­ki­sa sai sil­loin hy­vän vas­taa­no­ton ja sitä jat­ke­taan jäl­leen. Ki­saan voi il­moit­tau­tua La­pu­an Sa­no­mien mark­ki­na­tel­tal­la per­jan­tai­na puo­li nel­jään men­nes­sä, Huh­ta­mä­ki ker­too.

– Sää­en­nus­te lu­paa läm­min­tä ja sa­tee­ton­ta mark­ki­na­vii­kon­lop­pua, jo­ten voi­daan var­maan to­de­ta, et­tä kesä al­kaa La­pu­an juh­la­mark­ki­noil­ta!