JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
22.9.2023 15.50

Lapuan Sanomat tavoittaa jo 93,2 prosenttia lapualaisista

Kan­sal­li­nen Me­di­a­tut­ki­mus (KMT) 2023 jul­kis­tet­tiin vii­me per­jan­tai­na. Tut­ki­mus mit­taa sitä, mi­ten hy­vin suo­ma­lai­set tie­do­tus­vä­li­neet ta­voit­ta­vat alu­eil­laan ylei­sön. Tut­ki­muk­sen te­kee Me­dia Au­dit Fin­land vuo­sit­tain, ja se pe­rus­tuu yli 15-vuo­ti­ai­den suo­ma­lais­ten haas­tat­te­lui­hin sekä La­pu­an Sa­no­mien ti­laus­jär­jes­tel­män ti­las­toi­hin.

– La­pu­an Sa­no­mat sai tut­ki­muk­ses­ta tosi hie­no­ja uu­ti­sia, iloit­see pää­toi­mit­ta­ja Tar­ja Ko­jo­la.

– Leh­tem­me kun­ta­peit­to eli ih­mis­ten ta­voit­ta­mi­nen La­pu­al­la on pa­ran­tu­nut mel­kein vii­si pro­sent­tia. Kun­ta­lu­ki­joi­ta La­pu­al­la on nyt 93,2 pro­sent­tia, eli ta­voi­tam­me tä­män mää­rän yli 15-vuo­ti­ais­ta la­pu­a­lai­sis­ta. Edel­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa vuon­na 2022 lu­ke­ma oli 88,5, mikä se­kin on tosi hyvä, kun La­pua si­jait­see ai­van maa­kun­ta­kes­kuk­sen naa­pu­ris­sa, pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa.

– Mitä lä­hem­pä­nä kun­ta tai kau­pun­ki on suu­ria kau­pun­ke­ja, sitä pie­nem­mät nämä ta­voit­ta­vuus­lu­vut yleen­sä ovat. Toi­saal­ta taas pie­ni kun­ta kau­ka­na kai­kis­ta suu­ris­ta maa­kun­ta­kes­kuk­sis­ta saat­taa lä­hen­nel­lä sa­taa pro­sent­tia, Ko­jo­la tie­tää.

La­pu­an Sa­no­mien pai­ne­tun leh­den ja verk­ko­si­vu­jen yh­tei­nen viik­ko­ta­voit­ta­vuus on nyt 15 900.

– Eli näin mon­ta ker­taa vii­kos­sa lu­e­taan La­pu­an Sa­no­mia joko pa­pe­ril­ta tai di­gis­tä. Di­gi­lu­ke­mi­nen on meil­lä­kin li­sään­ty­nyt, vaik­ka pai­kal­lis­leh­ti ha­lu­taan­kin pit­käl­ti edel­leen pa­pe­ril­la, Ko­jo­la erit­te­lee.

– Di­giä eli verk­koon päi­vit­ty­viä uu­ti­sia lu­kee sään­nöl­li­ses­ti 4 900 ih­mis­tä. Osa heis­tä lu­kee myös pa­pe­ri­leh­teä. Moni ot­taa mo­lem­mat, kos­ka pa­pe­ril­ta voi lei­ka­ta tal­teen oman ky­län uu­ti­sia ja mui­ta tär­kei­tä muis­to­ja. Digi taas on help­po, ja Pos­tin ma­nöö­ve­rei­den ta­kia myös var­ma.

On­ko niin, et­tä di­gi­leh­teä ja ver­kon uu­ti­sia lu­ke­vat vain nuo­ret?
– Ei lain­kaan! Kun elä­ke­läi­nen keit­te­lee ekat aa­mu­kah­vit nel­jäl­tä, niin ver­kon uu­ti­set ovat jo lu­et­ta­vis­sa. Ja di­gin voi ot­taa mu­kaan myös rus­ka­ret­kel­le. Toi­saal­ta nuo­ret per­hee­näi­dit ha­lu­a­vat leh­ten­sä pa­pe­ril­la, kos­ka Pop­pi­juok­su­jen tu­lok­set ja päi­vä­ker­hou­u­ti­set lei­ka­taan tal­teen.

Kas­vu ei ole toki tul­lut il­man työ­tä.

– Kii­tos kuu­luu myy­jil­le ah­ke­ras­ta työs­tä le­vik­ki­puo­lel­la sekä toi­mi­tuk­sel­le mie­len­kiin­toi­sis­ta ju­tuis­ta ja hy­väs­tä si­säl­lös­tä, pää­toi­mit­ta­ja ko­ros­taa.

– Kun pai­kal­lis­leh­ti on oman paik­ka­kun­tan­sa ää­ni­tor­vi, niin lu­ki­jat­han par­haan si­säl­lön meil­le vink­kaa­vat. Jut­tu­vink­ke­jä sa­te­lee toi­mi­tuk­sel­le, tä­nään­kin on tul­lut jo muu­ta­ma tosi hyvä vink­ki, jot­ka to­teu­te­taan lo­ka­kuus­sa, Ko­jo­la pal­jas­taa.

– Ai­van sel­vää on, et­tä jos kaup­pi­as ha­lu­aa vies­tin­sä pe­ril­le, niin pa­ras vä­li­ne sii­hen La­pu­al­la on La­pu­an Sa­no­mat. Sen tämä tu­los osoit­taa kiis­tat­ta. Joka iki­nen il­moi­tus lu­e­taan, ja syy­nä on juu­ri se, et­tä il­moi­tus­ten li­säk­si leh­des­sä on kiin­nos­ta­vaa si­säl­töä, pää­toi­mit­ta­ja al­le­vii­vaa.

Asi­a­kas­pal­ve­lun asi­an­tun­ti­ja Tai­na Saa­re­la tun­tee leh­den ti­laus­lii­ken­teen.

– Leh­teä ei juu­ri pe­ruu­te­ta. Jos niin käy, syy­nä on yleen­sä niin kut­sut­tu luon­nol­li­nen pois­tu­ma. Toi­nen, kur­jem­pi syy on se, et­tä jos­kus ra­hat ei­vät vain rii­tä ti­laa­mi­seen, Saa­re­la tie­tää.

– Moni ker­too, et­tä ha­lu­aa kui­ten­kin lu­kea leh­den. Voi ti­la­ta vaik­ka naa­pu­rin kans­sa yh­tei­sen leh­den, jol­loin kus­tan­nuk­set puo­lit­tu­vat. La­pu­an Sa­no­mia lu­e­taan pal­jon myös kah­vi­lois­sa tai kir­jas­tos­sa, Tai­na Saa­re­la lu­et­te­lee.

– Leh­den si­säl­töä ke­hu­taan ihan poik­keuk­set­ta. Leh­ti on lu­ki­joi­den mie­les­tä hyvä.

Pää­toi­mit­ta­ja nä­kee tär­keim­pä­nä, et­tä leh­teä lu­e­taan, oli se ti­lat­tu tai lai­nas­sa ka­ve­ril­ta.

– Jour­na­lis­tin Oh­jei­siin si­tou­tu­nut uu­tis­me­dia on ai­noa luo­tet­ta­va vä­li­ne kai­ken­lais­ten vil­lien "tie­dot­ta­jien" maa­il­mas­sa. Pro­pa­gan­da­jul­kai­sut tai di­sin­for­maa­ti­kot ei­vät ole mis­sään vas­tuus­sa ke­nel­le­kään sii­tä, mitä vaik­ka­pa so­meen kir­joit­ta­vat, pää­toi­mit­ta­ja sa­noo.

– La­pu­an Sa­no­mat nou­dat­taa par­haan­sa mu­kaan Jour­na­lis­tin oh­jei­ta, ja oi­kai­see vir­heen­sä. Täs­sä­kin leh­des­sä on oi­kai­su, kun yh­den ku­van ku­va­teks­tit oli­vat vaih­ta­neet paik­kaa. Me em­me ole vir­heet­tö­miä, ja vas­tuul­li­sen me­di­an merk­ki on se, et­tä vir­heet oi­kais­taan.

Pai­kal­lis­leh­ti voi myös muut­taa asi­oi­ta ja nos­taa kes­kus­te­luun kes­kei­siä ai­hei­ta.

– Me toi­mim­me ai­na la­pu­a­lais­ten ää­ni­tor­ve­na. Täl­lä het­kel­lä kes­kus­te­lut­taa esi­mer­kik­si kou­lu­kiu­saa­mi­nen, jo­hon olem­me et­si­neet mo­nen­lais­ta nä­kö­kul­maa. Olem­me­kin saa­neet pal­jon hy­vää pa­lau­tet­ta asi­an kä­sit­te­lys­tä, Ko­jo­la mai­nit­see.

– Leh­teen mah­tu­vat mie­li­pi­teet lai­das­ta lai­taan, jo­ten vä­lil­lä vä­hän räis­kyy. Se on vain hyvä. Joka viik­ko joku suut­tuu jos­ta­kin uu­ti­ses­ta, ja näin sen kuu­luu ol­la­kin. Rak­kau­res­ta se he­voo­nen­kin pot­kii... Kai­ken­kaik­ki­aan La­pu­al­la on iha­na teh­dä leh­teä. Uu­ti­sai­hei­ta tul­vii ovis­ta ja ik­ku­nois­ta. Kaik­ki teh­dään mit­kä eh­di­tään. Pan­kaa li­sää tu­le­maan, pää­toi­mit­ta­ja kan­nus­taa.

FAK­TA: La­pu­al­la lu­e­tuin

Kan­sal­li­nen Me­di­a­tut­ki­mus KMT 2023, to­teut­ta­ja Me­dia Au­dit Fin­land.

Läh­tee­nä ti­laus­jär­jes­tel­män ti­las­tot sekä sa­tun­nai­so­tan­ta yli 15-vuo­ti­ais­ta suo­ma­lai­sis­ta.

La­pu­an Sa­no­mil­la kun­ta­lu­ki­joi­ta 10 556 lu­ki­jaa/viik­ko eli 93,2 % la­pu­a­lai­sis­ta yli 15-vuo­ti­ais­ta lu­kee La­pu­an Sa­no­mia.

Kas­vua ed. vuo­teen ver­rat­tu­na + 4,7 %.

Pai­ne­tun leh­den lu­ki­joi­ta 13 500 vii­kos­sa, kas­vua ed. vuo­teen + 3,8 %.

Ko­ko­nais­ta­voit­ta­vuus pai­net­tu leh­ti + di­gi­leh­ti 15 900/viik­ko.

Di­giä lu­kee sään­nöl­li­ses­ti 4 900 ih­mis­tä. Moni heis­tä lu­kee myös pa­pe­ri­leh­teä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?