JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
14.11.2023 13.00

Rakenna kaupungin kaunein jouluikkuna!

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Pa­ri­na vuo­te­na La­pu­al­la jär­jes­tet­ty, val­ta­van suo­si­on saa­nut Kau­pun­gin kau­nein jou­luik­ku­na -kil­pai­lu jär­jes­te­tään jäl­leen tänä vuon­na. Tem­paus on La­pu­an kau­pun­gin, La­pu­an Yrit­tä­jät ry:n ja La­pu­an Sa­no­mien yh­tei­nen, ja sen toi­vo­taan pait­si tuo­van iloa ja va­loa kä­ve­ly­lenk­kei­hin jou­lu­kuul­la, myös li­sää­vän sii­hen osal­lis­tu­vien yri­tys­ten jou­lu­myyn­tiä.

– Osal­lis­tua voi­vat toki ai­van kaik­ki ha­luk­kaat: kaup­pi­aat, kou­lut, päi­vä­ko­dit, kai­ken­lai­set yri­tyk­set, vi­ras­tot, yk­si­tyi­set ko­dit, seu­ra­kun­nat, yh­dis­tyk­set. Ik­ku­noi­den täy­tyy ol­la val­mii­na it­se­näi­syys­päi­vä­nä. Toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man moni läh­tee mu­kaan en­ti­seen ta­paan, vink­kaa mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Jo­han­na Lau­ri­la La­pu­an Sa­no­mis­ta.

– Il­moit­tau­tua pi­tää vii­meis­tään per­jan­tai­na 24.11. eli yli­huo­men­na säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen il­moi­tuk­set@la­pu­an­sa­no­mat.fi. Säh­kö­pos­tis­sa pi­tää mai­ni­ta jou­luik­ku­nan osoi­te ja ko­ris­te­li­jan nimi sekä yh­teys­tie­dot. Ik­ku­nan täy­tyy ol­la val­mii­na it­se­näi­syys­päi­vä­nä, Lau­ri­la lu­et­te­lee.

La­pu­an Sa­no­mis­ta toi­mi­te­taan kai­kil­la osal­lis­tu­jil­le ik­ku­naan tu­los­tet­ta­va kil­pai­lu­nu­me­ro en­nen it­se­näi­syys­päi­vää.

– Muis­ta­kaa myös ot­taa kuva omas­ta ik­ku­nas­tan­ne, kun se on val­mis, ja pi­tä­kää kuva tal­lees­sa.

Lau­ri­la muis­tut­taa myös, et­tä ik­ku­naa ei pidä pur­kaa pois en­nen lop­pi­ais­ta.

– Voit­ta­jaik­ku­nois­ta teh­dään jut­tu vas­ta vuo­den­vaih­teen jäl­keen, jo­ten sik­si ik­ku­na kan­nat­taa pi­tää esil­lä kun­nes voit­ta­ja on sel­vil­lä.

Lis­ta ik­ku­nois­ta jul­kais­taan La­pu­an Sa­no­mis­sa 29.11., leh­den verk­ko­si­vuil­la ja La­pu­an Sa­no­mien Fa­ce­book-si­vul­la.

– Ää­nes­tä­mään pää­see teks­ti­vies­til­lä tai leh­teen tu­le­val­la ku­pon­gil­la. Ää­nes­ty­sai­kaa on it­se­näi­syys­päi­väs­tä uu­den­vuo­de­naat­toon. Ja kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti osal­lis­tua ää­nes­tyk­seen! Ää­nes­tä­jien kes­ken ni­mit­täin ar­vo­taan taas sa­dan eu­ron lah­ja­kort­ti jo­hon­kin ik­ku­na­ki­sas­sa mu­ka­na ole­vaan yri­tyk­seen, jon­ka ar­von­nan voit­ta­ja saa it­se va­li­ta, Lau­ri­la muis­tut­taa.

OSAL­LIS­TU NÄIN

Il­moit­tau­du säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen il­moi­tuk­set@la­pu­an­sa­no­mat.fi.

Vii­mei­nen il­moit­tau­tu­mis­päi­vä pe 24.11.

Ker­ro säh­kö­pos­tis­sa jou­luik­ku­nan osoi­te, ko­ris­te­li­jan/yri­tyk­sen nimi ja yh­teys­tie­dot.

Ra­ken­na ik­ku­na val­miik­si vii­meis­tään 6.12. men­nes­sä.

Tu­los­ta ik­ku­naan kil­pai­lu­nu­me­ro, jon­ka La­pu­an Sa­no­mat lä­het­tää si­nul­le ja lai­ta nu­me­ro nä­ky­väl­le pai­kal­le.

Ota kuva omas­ta ik­ku­nas­ta­si ja pidä se tal­les­sa.

Kisa kes­tää jou­lu­kuun lop­puun, mut­ta voit­ta­jaik­ku­nas­ta teh­dään jut­tu vas­ta vuo­den­vaih­teen jäl­keen, jo­ten älä pura ik­ku­naa en­nen lop­pi­ais­ta.

Lis­ta ik­ku­nois­ta jul­kais­taan La­pu­an Sa­no­mis­sa 29.11., ver­kos­sa ja La­pu­an Sa­no­mien Fa­ce­book-si­vul­la.

Ylei­sö ää­nes­tää ik­ku­nois­ta teks­ti­vies­teil­lä ja leh­des­sä ole­val­la ku­pon­gil­la.

Ää­nes­ty­sai­ka on it­se­näi­syys­päi­väs­tä uu­den­vuo­de­naat­toon.

Ää­nes­tä­nei­den kes­ken ar­vo­taan 100 eu­ron lah­ja­kort­ti voit­ta­jan va­lit­se­maan ki­sas­sa mu­ka­na ole­vaan yri­tyk­seen. Voit­ta­ja jul­kis­te­taan tam­mi­kuus­sa.