JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
20.4.2023 15.05

Suunnittelu käynnistyi – valtatie 19:stä halutaan nelikaistainen

Valtatie 19 halutaan nelikaistaiseksi rakenteilla olevan Muurimäen eritasoliittymään saakka. Kuluvana keväänä on käynnistynyt hankkeen suunnittelu.

Valtatie 19 halutaan nelikaistaiseksi rakenteilla olevan Muurimäen eritasoliittymään saakka. Kuluvana keväänä on käynnistynyt hankkeen suunnittelu.

Val­ta­tien 19 pa­ran­ta­mi­sen suun­nit­te­lu Sei­nä­jo­en Hi­pin­mä­el­tä La­pu­an Muu­ri­mä­keen on käyn­nis­ty­nyt ja val­mis­tuu en­si vuo­den tou­ko­kuus­sa. Tie­suun­ni­tel­ma pi­tää käy­tän­nös­sä si­säl­lään osuu­den muut­ta­mi­sen ne­li­kais­tai­sek­si.

Suun­nit­te­lu­a­lue al­kaa ete­lä­pääs­sä ra­ken­teil­la ole­van At­ri­an eri­ta­so­liit­ty­män ja sii­hen liit­ty­vän ohi­tus­kais­ta­o­suu­den päät­ty­mis­koh­das­ta ja päät­tyy poh­jois­pääs­sä ra­ken­teil­la ole­van Muu­ri­mä­en eri­ta­so­liit­ty­män ja sii­hen liit­ty­vän ohi­tus­kais­ta­o­suu­den al­ka­mis­koh­taan. Pi­tuut­ta osuu­del­le ker­tyy noin seit­se­män ki­lo­met­riä.

Suun­nit­te­lun käyn­nis­tä­nyt Ete­lä-Poh­jan­maan elin­kei­no- lii­ken­ne ja ym­pä­ris­tö­kes­kus vie han­ket­ta eteen­päin tii­viis­sä yh­teis­työs­sä Sei­nä­jo­en ja La­pu­an kau­pun­kien kans­sa.

Alu­een asuk­kail­la ja muil­la int­res­si­ryh­mil­lä on mah­dol­li­suus osal­lis­tua suun­nit­te­luun ja vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tiin. En­sim­mäi­set ylei­sö­ti­lai­suu­det on tar­koi­tus jär­jes­tää tou­ko-ke­sä­kuul­la.

Ely-kes­kuk­sen tie­dot­teen mu­kaan ta­voit­tee­na on, et­tä Sei­nä­jo­en ja La­pu­an vä­li­nen tie­o­suus on kes­ki­kai­teel­li­nen 2+2-kais­tai­nen tie, jon­ka kaik­ki liit­ty­mät ovat eri­ta­so­liit­ty­miä. Li­säk­si val­ta­tiel­lä on jat­kos­sa maan­tie­ta­soi­nen rin­nak­kais­tie­verk­ko, jo­hon oh­ja­taan ja­lan­kul­ku, pyö­räi­ly ja muu hi­das lii­ken­ne.

Kat­kais­tut yk­si­tyis­tie- ja maa­ta­lous­liit­ty­mät kor­va­taan yk­si­tyis­tie­jär­jes­te­lyil­lä. Tie­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­seen si­säl­tyy myös me­lun­tor­jun­nan suun­nit­te­lu.

Val­ta­tie 19 kuu­luu pää­väy­lä­a­se­tuk­sen mu­kai­seen maan­tei­den run­ko­verk­koon. Sil­lä näh­dään ole­van tär­keä roo­li val­ta­kun­nal­lis­ten yh­teyk­sien sekä seu­dul­li­sen ja alu­eel­li­sen ar­ki­liik­ku­mi­sen kan­nal­ta. Täl­lä het­kel­lä tie on yk­si­a­jo­ra­tai­nen kak­si­kais­tai­nen maan­tie, jon­ka no­peus­ra­joi­tus on 80 ki­lo­met­riä tun­nis­sa.

Suun­nit­te­lu­a­lu­een lii­ken­ne­mää­rä on 10 900 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa, jos­ta ras­kaan lii­ken­teen osuus on 950 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa. Suun­nit­te­lu­a­lu­eel­la si­jait­se­vat liit­ty­mät ovat ta­so­liit­ty­miä.