JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
2.10.2023 13.40

Tuomiokirkossa perjantaina suruhartaus nuorten muistolle

Tuomiokirkkoon kutsutaan perjantaina illalla seitsemältä alkavaan suruhetkeen kaikkia niitä, joita viimeaikaiset kahden nuoren kuolemat ovat koskettaneet.

Tuomiokirkkoon kutsutaan perjantaina illalla seitsemältä alkavaan suruhetkeen kaikkia niitä, joita viimeaikaiset kahden nuoren kuolemat ovat koskettaneet.

Kuva: Pia Salo

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kah­den la­pu­a­lai­sen nuo­ren pois­me­non jär­kyt­tä­mil­le la­pu­a­lai­sil­le jär­jes­te­tään per­jan­tai-il­ta­na muis­to­het­ki tuo­mi­o­kir­kos­sa.

– Ti­lai­suus al­kaa kel­lo 19. Se on tar­koi­tet­tu kai­kil­le niil­le, joi­ta kah­den nuo­ren ih­mi­sen elä­män päät­ty­mi­nen on kos­ket­ta­nut, ker­too tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan tie­dot­ta­ja Min­na Yli­mä­ki-Hem­min­ki.

– Kirk­koon ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki ai­kui­set ja nuo­ret, lä­hel­tä ja kau­kaa. Moni ih­mi­nen on jär­kyt­ty­nyt vii­me ai­ko­jen ta­pah­tu­mis­ta, ja seu­ra­kun­ta tar­jo­aa ti­lai­suu­den hil­jen­ty­mi­seen ja su­run ja­ka­mi­seen.

Il­ta­kir­kos­sa ovat pa­pis­tos­ta mu­ka­na pas­to­ri Riit­ta He­po­mä­ki ja tuo­mi­o­ro­vas­ti Jus­si Pe­rä­a­ho.

Eri­tyi­ses­ti nuo­ria ha­lu­taan huo­mi­oi­da myös.

– Nuo­ri­so­ta­lol­la on avoi­met ovet per­jan­tai­na tuo­mi­o­kir­kon ti­lai­suu­den jäl­keen. Oh­jaam­me nuo­ria en­sin kirk­koon, ja sen jäl­keen toi­vom­me, et­tä nuo­ret tu­le­vat nuo­ri­so­ta­lol­le. Tääl­lä on pai­kal­la nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­tä kau­pun­gil­ta ja seu­ra­kun­nis­ta, ker­too nuo­ri­so­sih­tee­ri Sa­mu­li Tai­val­maa kau­pun­gil­ta.

– On mah­dol­li­suus yh­des­sä muis­tel­la ja ju­tel­la.

Nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja San­na Meh­tä­lä tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nas­ta ker­too, et­tä nuo­ri­so­ta­lon ti­lai­suu­del­la vas­ta­taan seu­ra­kun­nal­le tul­lei­siin pyyn­töi­hin.

– Meil­tä pai­kal­la on koko nuo­ri­so­työn tii­mi, Tii­na Ran­ki­nen, Tee­mu Kent­ta, An­na Kan­gas ja minä. Nuo­ril­le täy­tyy nyt tar­jo­ta kuun­te­li­joi­ta ja rin­nal­la kul­ki­joi­ta. Kaik­ki nuor­ten pa­ris­sa toi­mi­vat ovat her­käl­lä kor­val­la kuun­te­le­mas­sa ja kuu­le­mas­sa.

Tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­ti­lat muut­ti­vat vii­me vii­kol­la Wan­han Ap­tee­kin re­mon­tin al­ta uu­teen paik­kaan Kaup­pa­ka­dun var­teen, en­ti­siin Tii­ma­rin ti­loi­hin, jois­sa vii­mek­si on toi­mi­nut kau­neus­kes­kus Lux.

– Meil­lä al­kaa uu­sis­sa ti­lois­sa sään­nöl­li­nen päi­vys­tys. Joka tiis­tai kel­lo 14 – 16 on pai­kal­la päi­vys­tä­jä, jon­ka kans­sa voi tul­la jut­te­le­maan. Ei­kä tar­vit­se ol­la tiet­tyä ai­het­ta, saa ju­tel­la mu­ka­vi­a­kin. Mut­ta jos mie­len pääl­lä on jo­tain, tääl­lä kuun­nel­laan, Meh­tä­lä vink­kaa.

– Seu­ra­kun­nan väki on ta­voi­tet­ta­vis­sa ja tu­ke­na min­kä ta­han­sa su­run koh­da­tes­sa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?