JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
8.6.2017 8.50

Opiskelijan kesäloma

Anna Jäätteenmäki

Anna Jäätteenmäki

Opis­ke­li­jan on to­del­la tär­ke­ää saa­da ke­säk­si töi­tä, sil­lä tal­vi on an­ka­ra, jos ke­säl­lä ei ker­ry yh­tään yli­mää­räis­tä su­kan­var­teen.Vaik­ka ke­sä­töi­tä on tär­keä miet­tiä omaa alaa sil­mäl­lä pi­tä­en, moni opis­ke­li­ja te­kee nii­tä ”ra­han ta­kii” ku­ten Ant­ti Tuis­ku hi­tis­sään lau­laa. Ke­sä­ta­pah­tu­miin on mu­ka­vam­pi men­nä, kun ei tar­vit­se joka jää­te­lön koh­dal­la miet­tiä, voin­ko os­taa tä­män.

Ke­sän voi­si käyt­tää myös opis­ke­luun. Minä olen ai­na ty­kän­nyt, et­tä kesä kat­kai­see pit­kän opis­ke­lu­put­ken. On iha­naa, kun voi jät­tää työt työ­pai­kal­le ja va­paa-ajal­laan tou­hu­ta mie­lui­sia asi­oi­ta. Tal­vel­la opis­kel­les­sa se ei ole niin help­poa, kun koko ajan ta­ka­rai­vos­sa pyö­rii aja­tus: ”En minä voi nyt tätä teh­dä, kun pi­täi­si teh­dä sitä ja sitä kou­lu­jut­tua.”

Opis­ke­li­jan on tär­ke­ää muis­taa la­da­ta ak­ku­jaan syk­syä var­ten, vaik­ka suu­rin osa ke­säs­tä me­ni­si­kin töis­sä. Vä­lil­lä se tun­tuu vai­ke­al­ta, mut­ta sil­loin pi­tää kuun­nel­la it­se­ään ja teh­dä oi­ke­as­ti vain nii­tä jut­tu­ja, jois­ta naut­tii. Mi­nul­le mie­lui­sim­pia asi­oi­ta ke­säl­lä töi­den ohel­la ovat va­paa-ai­ka, jon­ka voin rau­has­sa käyt­tää poi­ka­ys­tä­vän ja mui­den lä­heis­ten kans­sa, mauk­kaat gril­laus­tuo­ki­ot au­rin­koi­sel­la ko­ti­te­ras­sil­la, päi­vät, jol­loin en ole suun­ni­tel­lut mi­tään ih­meel­lis­tä, ja voin koko päi­väk­si up­pou­tua hy­vän kir­jan pa­riin, yk­si ko­ti­maan reis­su poi­ka­ys­tä­vän kans­sa sekä ke­sä­ta­pah­tu­mat, jois­sa on ren­to ja iloi­nen tun­nel­ma.

La­pu­al­la­kin on usei­ta ki­vo­ja ta­pah­tu­mia kai­ken ikäi­sil­le läpi ke­sän. It­se tyk­kä­sin vii­me ke­sä­nä hau­taus­maa­kier­rok­ses­ta. Opin ai­van uu­del­la ta­val­la ko­ti­paik­ka­kun­nan his­to­ri­aa. Naut­tik­kaam­me ke­säs­tä ku­kin omal­la ta­val­lam­me!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?