JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
1.2.2024 9.40

Hyvin­voin­ti­a­lueen yt:t päättyivät, lomautukset esillä

Hyvinvointialue on käynnistämässä henkilöstön lomautukset. Esitys on maanantaina aluehallituksessa.

Hyvinvointialue on käynnistämässä henkilöstön lomautukset. Esitys on maanantaina aluehallituksessa.

Ete­lä-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­a­lue on saa­nut yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut pää­tök­seen. Maa­nan­tai­na ko­koon­tu­va alu­e­hal­li­tus saa neu­vot­te­lu­jen poh­jal­ta työ­nan­ta­jal­ta esi­tyk­sen muun mu­as­sa hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­sis­ta.

Lo­mau­tuk­set pai­not­tui­si­vat hal­lin­to-, asi­an­tun­ti­ja- ja tu­ki­teh­tä­viin sekä kii­reet­tö­mään, ajan­va­rauk­sel­li­seen toi­min­taan.

– Tar­vit­sem­me nyt no­pe­as­ti vai­kut­ta­via toi­men­pi­tei­tä, sil­lä pal­ve­lu­ra­ken­teen muut­ta­mi­nen tuo sääs­tö­jä vas­ta vii­veel­lä, hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­ja Tero Jär­vi­nen to­te­aa.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een tie­dot­tees­sa to­de­taan, et­tä mi­kä­li lo­mau­tuk­siin pää­dy­tään, ne to­teu­te­taan ot­ta­en huo­mi­oon po­ti­las-, asi­a­kas- ja työ­tur­val­li­suus.

Neu­vot­te­lui­den käyn­nis­ty­es­sä yt-me­net­te­lyl­le ase­tet­tu sääs­tö­ta­voi­te oli vä­hin­tään 3–5 mil­joo­naa eu­roa. Vii­me vuo­den ti­lin­pää­tös­val­mis­te­lun mu­kaan vii­me vuo­den ali­jää­mäk­si on ai­em­man 42 mil­joo­nan eu­ron ar­vi­on si­jaan muo­dos­tu­mas­sa noin 50 mil­joo­naa. Tä­män tie­don myö­tä myös yt-neu­vot­te­luil­le tuli ai­em­paa ko­vem­mat sääs­tö­pai­neet. Ali­jää­mä on hy­vin­voin­ti­lain mu­kaan ka­tet­ta­va vuo­den 2026 lop­puun men­nes­sä.

Lo­mau­tus­ten li­säk­si alu­e­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään mää­rä­ai­kai­suuk­siin, elä­köi­ty­mi­siin ja ir­ti­sa­no­mi­siin liit­ty­viä toi­men­pi­tei­tä sekä kou­lu­tus­mää­rä­ra­hoi­hin koh­dis­tu­via leik­kauk­sia. Esi­tyk­se­nä on myös hen­ki­lös­töl­le tar­jo­tuis­ta lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­se­te­leis­tä luo­pu­mi­nen vuo­den 2024 ajak­si.

Syy­niin jou­tuu myös hy­vin­voin­ti­a­lu­een or­ga­ni­saa­tio ja joh­ta­mis­jär­jes­tel­mä. Tar­kas­te­lu vai­kut­taa esi­hen­ki­löi­den työn­ku­viin ja vä­hen­tä­mi­seen.

Yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lui­hin ovat osal­lis­tu­neet hen­ki­lös­töä edus­ta­vat jär­jes­töt sekä työ­nan­ta­jan edus­ta­jat. Neu­vot­te­lut on käy­ty re­a­lis­ti­ses­sa hen­ges­sä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?