JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
5.1.2021 8.00

Käänteentekevä vuosi

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tu­los­sa on mo­nin ta­voin kään­teen­te­ke­vä kak­si­tois­ta­kuu­kau­ti­nen, niin pai­kal­li­ses­ti kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti ja en­nen kaik­kea maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Tä­män vuo­den ai­ka­na näh­dään, sel­vi­tään­kö ko­ro­nas­ta ro­kot­ta­mal­la, ja to­den­nä­köi­ses­ti myös maa­il­man­ta­lou­den syök­syn laa­juus näh­dään ku­lu­van vuo­den ai­ka­na.

Par­hail­laan odo­tel­laan ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­sen al­ka­mis­ta La­pu­al­la­kin. Voi ol­la, et­tä en­sim­mäi­nen piik­ki on jo an­net­tu tätä lu­et­ta­es­sa. Kun maa­kun­taan saa­tiin en­sim­mäi­nen erä ro­ko­tet­ta, alet­tiin ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­töä ro­kot­taa jo en­nen vuo­den­vaih­det­ta. Seu­raa­va­na jo­nos­sa ovat ris­ki­ryh­mä­läi­set. Me koh­tuul­li­sen pe­rus­ter­veet ta­vik­set saam­me ro­kot­teen vii­mei­si­nä.

On siis joka ta­pauk­ses­sa lupa odot­taa ko­ro­na­ti­lan­teen hel­pot­tu­mis­ta tä­män vuo­den ai­ka­na.

Tänä vuon­na on myös kun­nal­lis­vaa­lit. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on 18. huh­ti­kuu­ta, eh­do­kas­ha­ke­mus­ten on ol­ta­va si­säl­lä 9. maa­lis­kuu­ta. Uu­si val­tuus­to aloit­taa työn­sä ke­sä­kuun alus­sa.

Toi­mit­ta­ja Lee­na Hjelt sel­vit­ti mar­ras­kuus­sa ny­kyis­ten val­tuu­tet­tu­jen jat­ko­ha­lu­ja, ja 18 is­tu­vaa val­tuu­tet­tua il­moit­ti läh­te­vän­sä jat­ka­maan työs­ken­te­lyä val­tuus­tos­sa, mi­kä­li ää­nes­tä­jät niin päät­tä­vät. Var­mo­ja pai­kas­taan luo­pu­jia oli tuol­loin vain kak­si, nyt tie­de­tään jo et­tä ai­na­kin kol­me luo­puu: Ma­ri­an­ne Hie­ta­la, Paa­vo La­ka­nie­mi ja Las­se Ra­ja­la.

Paik­ko­ja on siis uu­sil­le var­mas­ti ja­os­sa kol­me, ja jos har­kit­si­jois­ta joku jät­täy­tyy pois, niin paik­ko­ja tu­lee li­sää.

Täs­sä sa­mal­la si­vul­la on tä­män vuo­den en­sim­mäi­nen avoi­mes­ti val­tuus­to­paik­ka täh­täi­mes­sä kir­joi­tet­tu teks­ti. Kes­kus­te­lu on siis avat­tu, aree­na on va­paa. Tu­le­val­la val­tuus­to­kau­del­la jou­du­taan ki­pe­rien paik­ko­jen eteen muun mu­as­sa so­teu­u­dis­tuk­sen kans­sa, ja toi­saal­ta sa­maan ai­kaan oli­si ky­et­tä­vä hyö­dyn­tä­mään La­pu­an upe­as­ti kas­va­nut ve­to­voi­ma, niin et­tä asu­kas­lu­ku saa­daan py­sy­vään kas­vuun. Uu­sil­ta val­tuu­te­tuil­ta vaa­di­taan siis yhä ko­vem­paa nah­kaa ja toi­saal­ta ky­kyä näh­dä en­tis­tä­kin pi­tem­mäl­le tu­le­vai­suu­teen. Sepä ei ole­kaan ai­van vä­hän.

Hy­vää al­ka­nut­ta vuot­ta!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?